12. Karavanen du inte får lämna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 36-37

Vi har samma dogm som de lärde och imamer som efterträdde följeslagarna och efterföljarna, däribland de fyra imamerna och alla andra som färdades på denna väg. De var otroligt många. Imamer, reformatorer och lärde är många i detta samfund och lov ske Allâh. Muslimerna är enade om dessa imamers vägledning, det vill säga att de har rätt och besitter förståelse, kunskap, praktik och rättelse. Vissa människor har kunskap men saknar handling. Andra handlar men saknar kunskap. Dessa imamer både visste och handlade.

Inom alla religiösa frågor är du skyldig att säga det som sades av Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Utvandrarna, Hjälparna och de som följde dem rättsinnigt, framför allt när det handlar om egenskapsrelaterade texter i Qur’ânen och Sunnah. Den som avviker från den vägen är vilsen och avvikande. Din plikt är att följa Salafs metodik inom allt religiöst i allmänhet och Allâhs namn och egenskaper i synnerhet. Avvik inte från den metodiken. Eller menar du att du vet något Salaf inte visste eller att du förstår något de inte förstod? Vissa människor säger saker som inte sades av Salaf och de lärde. De gör egna tolkningar och drar egna slutsatser inom Tawhîd som är ett ämne där personliga slutsatser inte mottas. Tawhîd handlar bara om att följa och anamma. Du ska säga det Salaf sade och tiga där Salaf teg. Ty de är kunnigare om och stabilare i sanningen än vad du är. Det räcker för dig att du rättar dig efter dem, kan deras dogm och följer den. Att du ska göra egna tolkningar och dra egna slutsatser är villfarelse och falskhet. Pretentiösa människor framför nya dogmer om Allâhs egenskaper och argumenterar med olika böcker. En student har inte rätt att bekräfta något annat än det som är bekräftat av Salaf i enlighet med Qur’ânen och Sunnah. Säg inget Salaf inte sade. Detta är obligatoriskt i såväl denna sakfråga som i alla andra, men just denna är extra viktig. Misstag i detta ämne skiljer sig från misstag i andra ämnen. I övrigt måste du följa Salaf inom alla vetenskapliga frågor. Det räcker att du färdas på deras väg för att slutas till dem. Avvik inte från deras väg så att du inte lämnar karavanen.