12. Hur skall man tro på Allâh på ett detaljerat sätt?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den tolfte frågan: Hur skall man tro på Allâh (´azza wa djall) på ett detaljerat sätt?

Svar: Vi bekräftar och erkänner med våra hjärtan och munnar att Allâh måste existera. Han är en. Alla är i behov av Honom och Han är inte i behov av någon. Han är ensam om all fullkomlighet, ära, väldighet, storhet och majestät. Han besitter yttersta fullkomlighet så att inga skapelser kan omfatta någon av Hans egenskaper.

Han är al-Awwal som inte företräds av någon.

Han är al-Âkhir som inte efterträds av någon.

Han är adh-Dhâhir som inte har någon över Sig.

Han är al-Bâtin som ingenting är dolt för.

Han är al-´Aliyy och al-A´lâ med Sin essens höghet, positions höghet och makts höghet.

Han är al-´Alîm som vet allting.

Han är al-Qadîr som är kapabel till allt.

Han är as-Samî´ som hör alla ljud oavsett röster och behov.

Han är al-Basîr som ser allt.

Han är al-Hakîm som handlar vist med Sin skapelse och föreskrift.

Han är al-Hamîd som lovprisas för Sina egenskaper och handlingar.

Han är al-Madjîd som besitter ära i sin väldighet och storhet.

Han är ar-Rahmân och ar-Rahîm vars nåd råder överallt och omfattar allt existerande.

Han är al-Malik och al-Mâlik som äger allting. Himlarna och jordarna är Hans. De är Hans slavar och Han förfogar över dem som Han vill.

Han är al-Hayy som har ett fullkomligt liv som innefattar alla Hans essensegenskaper.

Han är al-Qayyûm som existerar av Sig själv och som andra existerar av.

Han är beskriven med alla Sina handlingar. Han gör det Han vill. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

Vi vittnar att Han är vår skapare och formare som har skapat skapelserna på ett bemästrat sätt.

Vi vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh som allena har rätt att bli dyrkad.

Vi underkastar oss ingen annan än Allâh. Vi vänder oss inte i ånger till någon annan än Allâh. Vi vänder oss inte till någon än till Allâh. Vi dyrkar endast Honom och endast Honom ber vi om hjälp. Vi sätter vårt hopp endast till Honom och vi bävar endast för Honom.

Vi hoppas på Hans nåd och fruktar Hans rättvisa och straff. Vi har ingen annan Herre än Allâh. Vi frågar Honom och tillber Honom. Vi har ingen annan gud att dyrka utom Allâh. Vi sätter vårt hopp till Honom. Han är vår Herre som korrigerar vårt religiösa liv och vårt världsliga liv. Han är den som bäst hjälper och försvarar oss mot allt skadligt och ont.

FÖRKLARING

Författaren sade:

Vi bekräftar och erkänner med våra hjärtan och munnar…”

Det vill säga att vi accepterar och erkänner överensstämmande med hjärtan och tungor. Hjärtan bekräftar och tror på det medan tungorna uttalar det.

Författaren sade:

… att Allâh måste existera.”

Det vill säga att Han är den sanne Guden och att Hans existens är en sann sådan. Existensen har ingen annan Herre än Han.

Han sade:

Han är en. Alla är i behov av Honom och Han är inte i behov av någon.”

Detta erkänner Hans envälde som kapitlet ”al-Ikhlâs” innefattar. När vi säger att Han är en så menar vi att Han är en sett till Sina egenskaper. Han har fullkomliga egenskaper som ingen annan besitter. Att alla är i behov av Honom syftar på att det är Han som tillbes vid behov. Det kan också betyda att Han inte är ihålig till skillnad från jordiska skapelser som människor och djinner. Alla jordiska skapelser är ihåliga. De är i behov av näring som de livnär sig på.

Författaren sade:

”Han är ensam om all fullkomlighet, ära, väldighet, storhet och majestät.”

Han är ensam om den oinskränkta fullkomligheten. När vi säger att Allâh vet, så menar vi att Hans kunskap är fullkomlig på alla sätt och vis och att inget undkommer Hans kunskap. När vi säger att Allâh förmår, så menar vi att Hans förmåga är fullkomlig på alla sätt och vis och att ingenting är omöjligt för Honom.

Författaren sade:

”Han är al-Awwal som inte företräds av någon.”

Vi är skyldiga att tro på att Han är den Förste, vilket både Han själv och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Du är den Förste; det finns ingen före Dig. Du är den Siste; det finns ingen efter Dig. Du är den Uppenbare; det finns ingen över Dig. Du är den Dolde; det finns ingenting som är dolt för Dig.”1

Slavarna kan inte beskriva Honom på ett bättre sätt. Mer än så angår inte dem. Mer än så klarar de inte av att säga. Ty ingen vet något om denna egenskap, vilket Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för oss. Han (djalla wa ´alâ) har berättat för oss att Han skall förbli när allting annat upphör att existera:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Allt skall förgå utom Han.”2

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍوَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”3

Alla skapelser upphör när Allâh (subhânah) viker himlarna i Sin högra hand och jordarna i Sin vänstra hand (och båda min Herres händer är högra), skakar om dem och säger:

Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?” Sedan viker Han ihop de sju jordarna och tar dem i Sin vänstra hand. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?”4

Författaren sade:

Han är al-´Aliyy och al-A´lâ med Sin essens höghet, positions höghet och makts höghet.”

Han är hög med Sin essens ovanför tronen. Samtidigt har Han kontroll över alla Sina skapelser och är medveten om allt de gör.

Alla andra egenskaper har förklarats av författaren. Detta är Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dîs (rahimahullâh) dogm.

Han är al-´Alîm som vet allting.

Han är al-Qadîr som är kapabel till allt.

Han är as-Samî´ som hör alla ljud oavsett röster och behov.

Han är al-Basîr som ser allt.

Han är al-Hakîm som handlar vist med Sin skapelse och föreskrift.

Han är al-Hamîd som lovprisas för Sina egenskaper och handlingar.

Han är al-Madjîd som besitter ära i sin väldighet och storhet.

Han är ar-Rahmân och ar-Rahîm vars nåd råder överallt och omfattar allt existerande.

Detsamma gäller essensegenskaper däribland al-Qayyûm som existerar av Sig själv och som låter annat existera. Allt är i behov av Honom och Han är inte i behov av något. Han är beskriven med alla Sina handlingsegenskaper. Han gör vad Han vill. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

Författaren sade:

”Vi vittnar att Han är vår skapare och formare som har skapat skapelserna på ett bemästrat sätt.”

Vi vittnar att Han (subhânah) har skapat oss, bildat oss och format oss och allting annat på ett bemästrat och strukturerat vis. Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

”Han som åt allt vad Han skapar ger en fulländad [form].”5

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad.”6

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَفِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

”Vad kom dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja.”7

Allâh har upphöjt himlarna, prytt dem med stjärnor och låtit solen, månen och planeterna färdas i deras rymd. Han har skapat jorden och låtit djinner, människor och andra skapelser leva på den. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har som sagt skapat allt, bemästrat det och gett dess natur dess jämvikt.

Författaren sade:

”Vi vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh som allena har rätt att bli dyrkad.”

Det innebär en ödmjuk dyrkan. Ödmjukhet utav på underlägsenhet och naturlig rädsla för någon som inte kan motverkas är ingen dyrkan.

Författaren sade:

”Vi vänder oss inte till någon än till Allâh.”

Vi återvänder alltså inte till någon annan än Allâh och vi går inte tillbaka till någon annan än Honom. Han är den ende sanne Guden.

Författaren sade:

”Vi dyrkar endast Honom och endast Honom ber vi om hjälp. Vi sätter vårt hopp endast till Honom och vi bävar endast för Honom.

Vi hoppas på Hans nåd och fruktar Hans rättvisa och straff.”

Muslim skall vara rädd för Hans (subhânahu wa ta´âlâ) rättvisa och bäva för att Han straffar honom för hans synder. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Vi gjorde dem ingen orätt; nej, det var de som gjorde sig själva orätt.”8

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.”9

إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

Allâh låter [ingen] lida ens så mycket som ett stoftkorns vikt av orätt.”10

Han (subhânah) är nådig och öm mot Sina slavar, men Han straffar dem som trotsar Honom. Om Han straffar dem, gör Han det rättvist, och om Han förlåter och benådar dem, gör Han det givmilt. Vi ber Allâh att Han låter oss känna och dyrka Honom väl och vi ber Honom skydda oss mot Hans (subhânahu wa ta´âlâ) list. Sålunda sade författaren:

Vi har ingen annan Herre än Allâh. Vi frågar Honom och tillber Honom. Vi har ingen annan gud att dyrka utom Allâh. Vi sätter vårt hopp till Honom. Han är vår Herre som korrigerar vårt religiösa liv och vårt världsliga liv. Han är den som bäst hjälper och försvarar oss mot allt skadligt och ont.”

1Muslim (2713).

228:88

355:26-27

4Muslim (2788).

532:7

695:4

782:6-8

816:118

918:49

104:40