12. Hur skall man tro på Allâh på ett detaljerat sätt?

Fråga 12: Hur skall man tro på Allâh (´azza wa djall) på ett detaljerat sätt?

Svar: Vi bekräftar och erkänner med våra hjärtan och munnar att Allâh måste existera. Han är en. Alla är i behov av Honom och Han är inte i behov av någon. Han är ensam om all fullkomlighet, ära, väldighet, storhet och majestät. Han besitter yttersta fullkomlighet så att inga skapelser kan omfatta någon av Hans egenskaper.

Han är al-Awwal som inte företräds av någon.

Han är al-Âkhir som inte efterträds av någon.

Han är adh-Dhâhir som inte har någon över Sig.

Han är al-Bâtin som ingenting är dolt för.

Han är al-´Aliyy och al-A´lâ med Sin essens höghet, positions höghet och makts höghet.

Han är al-´Alîm som vet allting.

Han är al-Qadîr som är kapabel till allt.

Han är as-Samî´ som hör alla ljud oavsett röster och behov.

Han är al-Basîr som ser allt.

Han är al-Hakîm som handlar vist med Sin skapelse och föreskrift.

Han är al-Hamîd som lovprisas för Sina egenskaper och handlingar.

Han är al-Madjîd som besitter ära i sin väldighet och storhet.

Han är ar-Rahmân och ar-Rahîm vars nåd råder överallt och omfattar allt existerande.

Han är al-Malik och al-Mâlik som äger allting. Himlarna och jordarna är Hans. De är Hans slavar och Han förfogar över dem som Han vill.

Han är al-Hayy som har ett fullkomligt liv som innefattar alla Hans essensegenskaper.

Han är al-Qayyûm som existerar av Sig själv och som andra existerar av.

Han är beskriven med alla Sina handlingar. Han gör det Han vill. Det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

Vi vittnar att Han är vår skapare och formare som har skapat skapelserna på ett bemästrat sätt.

Vi vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh som allena har rätt att bli dyrkad.

Vi underkastar oss ingen annan än Allâh. Vi vänder oss inte i ånger till någon annan än Allâh. Vi vänder oss inte till någon än till Allâh. Vi dyrkar endast Honom och endast Honom ber vi om hjälp. Vi sätter vårt hopp endast till Honom och vi bävar endast för Honom.

Vi hoppas på Hans nåd och fruktar Hans rättvisa och straff. Vi har ingen annan Herre än Allâh. Vi frågar Honom och tillber Honom. Vi har ingen annan gud att dyrka utom Allâh. Vi sätter vårt hopp till Honom. Han är vår Herre som korrigerar vårt religiösa liv och vårt världsliga liv. Han är den som bäst hjälper och försvarar oss mot allt skadligt och ont.