12. Hadith ”Varje natt stiger vår Herre ned…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 68-72

Den sjätte hadithen

Varje natt stiger vår Herre ned”

54 – Abûl-Ma´âlî Ahmad bin Ishâq bin Muhammad al-Abraqûhî underrättade oss i Egypten: Abûl-Faradj al-Fath bin ´Abdillâh bin Muhammad underrättade oss: Min farfar Abûl-Fath Muhammad bin ´Alî underrättade oss: Abû Muhammad Rizqullâh bin ´Abdil-Wahhâb at-Tamîmî underrättade oss: ´Alî bin Muhammad al-Mu´addal berättade för oss: Abû ´Alî Ismâ´îl bin Muhammad an-Nahawî underrättade oss: Sa´dân bin Nasr berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Muhammad bin ´Amr berättade för oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Allâh (ta´âlâ) ned till den nedersta himlen när sista halva natten, eller sista tredjedelen av natten, återstår och säger fram till gryningen, eller tills bedjaren lämnar morgonbönen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara?”1

Just denna rapportering är god. För övrigt är den rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via Abû Hurayrah och andra. Jag har skrivit en enskild avhandling kring denna hadith och nämnt hur fler än tjugo följeslagare återberättar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från många håll att Herren (´azza wa djall) stiger ned. Bland annat rapporterade Muslim:

Jag frågar ingen annan än Mig själv om Mina slavar. Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som åkallar Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”

55 – Hammâd bin Salamah återberättade denna hadith och sade:

Om ni ser någon dementera den, ska ni misstänka honom.”

56 – Muhammad bin al-Hasan – Abû Hanîfahs följeslagare – sade om hadither som ”Allâh stiger ned till den nedersta himlen”:

Dessa hadîther har återberättats av pålitliga människor. Vi återberättar dem, tror på dem och tolkar inte dem.”2

57 – ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den dogm som jag följer och har sett våra kollegor, Ahl-ul-Hadîth liksom Sufyân och Mâlik, följa och som jag har accepterat den av, handlar om att erkänna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud… och att Allâh är ovanför Sin tron ovanför Sin himmel. Han närmar Sig sin skapelse som Han vill och Han stiger ned till den nedersta himlen som Han vill…”

58 – Yahyâ bin Ma´în sade:

Om en Djahmî frågar dig ”Hur stiger Han ned?” ska du fråga honom: ”Hur stiger Han upp?”

59 – Ishâq bin Râhûyah sade:

Jag och denne innovatör vid namn Ibrâhîm bin Abî Sâlih infann oss hos fursten ´Abdullâh bin Tâhir. Fursten frågade mig om haditherna om Allâhs nedstigning och jag läste upp dem. Då sade Ibn Abî Sâlih: ”Jag hädar en Herre som stiger ned från en himmel till en annan.” Då sade jag: ”Jag tror på en Herre som gör vad Han vill.”

Rapporterad av al-Hâkim med en autentisk berättarkedja.

60 – Abû ´Îsâ at-Tirmidhî sade i sin ”al-Djâmi´” som utgör en av islams fem böcker:

Flera lärde har sagt om denna hadith och liknande rapporteringar om Allâhs egenskaper och Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen att de är autentiska. Man ska tro på dem utan att föreställa sig dem eller ifrågasätta dem. Detta har rapporterats från Mâlik bin Anas, Sufyân bin ´Uyaynah och ´Abdullâh bin al-Mubârak som sade:

”Framför dessa hadither utan föreställning.”

Detta sades av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärde.

Vad berör Djahmiyyah, nekar de dessa rapporteringar och säger att de innebär liknelse. Allâh har flera gånger i Sin skrift nämnt handen, synen och hörseln. Djahmiyyah tolkar dock detta på ett annat sätt än det sätt som de lärde tolkade det på och säger:

Allâh skapade inte Âdam med Sin hand. Hand betyder styrka.”3

Allt detta är at-Tirmidhîs (rahimahullâh) ord.

1al-Bukhârî (1145), Muslim (758), Ahmad (16745), ad-Dârimî (1/347), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd” (1/315), al-Âdjurrî (713), Ibn Abî ´Âsim (507), al-Lâlakâ’î (3/433) och al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (2/196).

2al-Lâlakâ’î (2/433).

3al-Djâmi´ (662).