12. Hadîth ”De trovärdiga och martyrerna…”

1003 – ´Amr bin Murrah al-Djuhanî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Om jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att du är Allâhs sändebud, ber de fem bönerna, betalar allmosan och fastar Ramadhân och dyrkar om dess nätter. Vem kommer jag att tillhöra?” Han svarade: ”De trovärdiga och martyrerna.”1

Rapporterad av al-Bazzâr, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. Ibn Hibbân står för formuleringen.

1Autentisk.