12. Domen för tvagningen innan läggdags

11 – Domen för tvagningen innan läggdags

Den är inte obligatorisk, den är enkom starkt rekommenderad. Beviset för det är hadîthen där ´Umar frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Allâhs sändebud! Kan någon av oss sova efter intimt umgänge?” Han sade: ”Ja. Han kan även två sig om han vill.”1

Hadîthen stöds av ´Â’ishahs ord:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde lägga sig efter samlag utan att vidröra vatten [förrän han vaknade och badade].”2

I en annan rapportering står det:

”Han kunde sova efter samlag varpå Bilâl kom och kallade honom till bön. Då vaknade han och badade. Jag kunde se vattnet droppa från hans huvud. Därefter gick han ut och jag kunde höra hans röst under Fadjr. Sedan fortsatte han fasta.” Muttarif sade: ”Jag sade till ´Âmir: ”I Ramadhân?” Han sade: ”Ja. I Ramadhân och annars.”3

1Ibn Hibbân (232) via hans lärare Ibn Khuzaymah. I ”at-Talkhîs” tillskrev Hâfidh Ibn Hadjar den hans ”as-Sahîh” och sade:

”Ursprungligen rapporteras den hos al-Bukhârî och Muslim, frånsett frasen: ”Han kan även två sig om han vill.”

Frasen finns faktiskt hos Muslim, vilket har angivits nyligen. Hadîthen är ett bevis för att tvagningen inte är obligatorisk till skillnad från vad Dhâhiriyyah anser.

2Ibn Abî Shaybah (1/45/1), Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, an-Nasâ’î i ”al-´Ishrah” (79-80), at-Tahâwî, at-Tayâlisî, Ahmad, al-Baghawî i ”Hadîth ´Alî bin al-Dja´d” (1/85/9) och (2/114/11), Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/224), al-Bayhaqî och al-Hâkim som autentiserade den. Den är förvisso autentisk, vilket jag har klarlagt i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (223). Den rapporteras även av ´Afîf-ud-Dîn Abûl-Ma´âlî med formuleringen:

”Om han vaknade senare under natten och ville ha samlag med sin hustru, hade han det och badade därefter.” (Sittîna Hadîthan (8))

I berättarkedjan finns Abû Hanîfah.

Ibn ´Abbâs sade:

”Om en man har haft samlag och sedermera vill ha det igen, är det ingen fara att han skjuter upp på badet.” (Ibn Abî Shaybah med god berättarkedja)

Sa´îd bin al-Musayyab sade:

”Om den sexuellt orene vill sova innan tvagning, gör han det.”

Dess berättarkedja är autentisk och åsikten delas av majoriteten.

3Ibn Abî Shaybah (2/173/2) via ash-Sha´bî, från Masrûq, från ´Â’ishah. Dess berättarkedja är autentisk. Den vittnar starkt om den föregående hadîthen. Även Ahmad (6/101) och (6/254) och Abû Ya´lâ (1/224) rapporterar den. Jag har även andra vägar till den.