12. ´Aqabah-trohetslöftet

I samband med vallfärden träffade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en grupp Ansâr vid ´Aqabah. Allesammans var från al-Khazradj; Abû Umâmah As´ad bin Zarârah bin ´Uds, ´Awf bin al-Hârith bin Rifâ´ah, Râfi´ bin Mâlik bin al-´Adjlân, Qutbah bin ´Âmir bin Hadîdah, ´Uqbah bin ´Âmir bin Nâbî och Djâbir bin ´Abdillâh bin Ri’âb. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade dem till islam varpå de konverterade till islam omedelbart. Sedan återvände de till al-Madînah och kallade folket till islam. Islam började sprida sig i al-Madînah. Det fanns inte ett hem utan att islam hade inträtt det.

Året därpå kom tolv män inklusive de sex förstnämnda exklusive Djâbir bin ´Abdillâh bin Ri’âb. I sällskapet fanns även Mu´âdh bin al-Hârith bin Rifâ´ah (broder till den omnämnde ´Awf bin al-Hârith bin Rifâ´ah) och Dhakwân bin ´Abdi Qays bin Khaladah. Dhakwân bodde i Makkah till dess att han utvandrade till al-Madînah. Därför säger man att han både var en Muhâdjir och Ansârî. Sällskapet bestod även av ´Ubâdah bin as-Sâmit bin Qays och Abû ´Abdir-Rahmân Yazîd bin Tha´labah. Dessa tretton var från al-Khazradj. Två stycken var från al-Aws: Abûl-Haytham Mâlik bin at-Tayyihân och ´Uwaym bin Sâ´idah. De lovade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet liksom kvinnorna gjorde det. De hade ännu inte blivit beordrade att strida.

När de återvände till al-Madînah skickade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med dem ´Amr bin Umm Maktûm och Mus´ab bin ´Umayr för att lära muslimerna Qur’ânen och kalla till Allâhs (´azza wa djall) religion. De bodde hos Abû Umâmah As´ad bin Zarârah. Mus´ab bin ´Umayr ledde dem i bönen. En dag samlade han ihop fyrtio personer varefter många människor konverterade till islam via dem två. Några av dem var Usayd bin al-Hudhayr och Sa´d bin Mu´âdh. När de två konverterade till islam så konverterade även hela stammen Banû ´Abdil-Ashhal, män som kvinnor, till islam. Den ende som inte konverterade var al-Usayrim, broder till ´Amr bin Thâbit bin Qays. Han konverterade först vid slaget vid Uhud. Han krigade och stupade innan han hann göra en Sudjûd till Allâh. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det sade han:

”Han gjorde litet och belönades mycket.”1

Islam växte till sig allt mer och mer i al-Madînah. Mus´ab återvände till Makkah. Det året kom det många muslimer från Ansar, och likaså avgudadyrkare, till vallfärden. Vid det tillfället leddes Ansâr av al-Barâ’ bin Ma´rûr (radhiya Allâhu ´anh).

Under den första tredjedelen av natten till ´Aqabah smög sig sjuttiotre män och två kvinnor bort till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och lovade honom trohetslöftet. De gjorde så för att inte deras folk och de otrogna i Makkah skulle förbjuda dem det de förbjöd sina kvinnor och barn. Den förste som lovade honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) trohetslöftet den natten var al-Barâ’ bin Ma´rûr. Han fick äran att understryka och inleda avtalet.

al-´Abbâs, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror, närvarande vid trohetslöftet för att bekräfta det. Han hade dock fortfarande sina förfäders religion. Den natten utsåg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolv huvudmän bland dem: As´ad bin Zarârah bin ´Uds, Sa´d bin ar-Rabî´ bin ´Amr, ´Abdullâh bin Rawâhah bin Tha´labah bin Imr’-il-Qays, Râfi´ bin Mâlik bin al-´Adjlân, al-Barâ’ bin Ma´rûr bin Sakhr bin Khansâ’, ´Abdullâh bin ´Amr bin Harâm (Djâbirs fader) som konverterade till islam samma natt, Sa´d bin ´Ubâdah bin Dulaym, al-Mundhir bin ´Amr bin Khunays och ´Ubâdah bin as-Sâmit. Dessa nio var från al-Khazradj. De tre från al-Aws var: Usayd bin al-Hudhayr bin Simâk, Sa´d bin Khaythamah bin al-Hârith och Rifâ´ah bin ´Abdil-Mundhir bin Zubayr. Det har också sagts att det var Abûl-Haytham bin at-Tayyihân istället för honom.

De två kvinnorna var Umm ´Umârah Nasîbah bint Ka´b bin ´Amr vars son Habîb bin Zayd bin ´Âsim bin Ka´b dödades av al-Musaylamah och Asmâ’ bint ´Amr bin ´Adiyy bin Nâbî.

Efter att trohetslöftet var avklarat bad de Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tillstånd att få angripa de andra vid ´Aqabah, men han avböjde. Istället gav han Makkahs muslimer tillstånd att utvandra till al-Madînah. Människorna gjorde så och den förste som utvandrade till al-Madînah var Abû Salamah bin ´Abdil-Asad och hans hustru Umm Salamah. Men på vägen blev Umm Salamah förhindrad och kunde därför inte vara med honom på ett helt år. Hon blev även fråntagen sin son. Efter ett år tog hon med sig sin son och reste till al-Madînah, eskorterad av ´Uthmân bin Talhah. Det sägs även att Abû Salamah utvandrade innan det andra ´Aqabah-trohetslöftet och Allâh vet bättre. Därefter utvandra människorna en efter en.

1al-Bukhârî (2808).