”Måste, måste, måste”

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/18)

Muslim sade:

949 – Yahyâ bin Ayyûb, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Zuhayr bin Harb och ´Alî bin Hudjr as-Sa´dî berättade för oss, Ibn ´Ulayyah berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Suhayb underrättade oss, från Anas bin Mâlik som berättade:

Ett hyllat begravningståg passerade varvid Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måste, måste, måste.” Därefter passerade ett fördömt begravningståg varvid Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måste, måste, måste.” ´Umar sade: ”Må mina föräldrar offras för dig! När ett hyllat begravningståg passerade sade du: ”Måste, måste, måste.” Och när ett fördömt begravningståg passerade sade du: ”Måste, måste, måste.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ni berömmer måste träda in i paradiset och den som ni fördömer måste träda in i Elden. Ni är Allâhs vittnen på jorden. Ni är Allâhs vittnen på jorden. Ni är Allâhs vittnen på jorden.”

Om någon undrar hur de kunde fördöma en död människa då al-Bukhârî och andra rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd förtal av döda, är svaret att förbudet gäller folk som inte är hycklare, andra vantrogna och öppna syndare eller innovatörer. Det är inte förbjudet att förtala sådana människor för att varna för deras väg och rättelse efter deras spår och karaktärer. Den förtalade döde i denna hadith var förmodligen känd för sitt hyckleri eller liknande.