113. Vi tillåter bestrykning av läderstrumpor

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 114

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

95 – Vi tillåter bestrykning av läderstrumpor, såväl för hemmastadda som för resenärer. Så har det rapporterats.

FÖRKLARING

Till Salafs och Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att det är föreskrivet att bestryka läderstrumpor, såväl för hemmastadda som för resenärer. Handlingen har bekräftats från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och praxis. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav den hemmastadde ett dygn och resenären tre dygn.”1

Detta tillstånd gäller för att den som har på sig läderstrumpor ska kunna bestryka dem istället för att ta av dem och därmed besväras. Först när tidsfristen har gått ut måste läderstrumporna tagas av och fötterna tvättas varpå de kan tas på igen. Detsamma gäller den person som blir oren en större orenhet; efter utlösning eller månadscykel. I sådana fall tas läderstrumporna av varefter den orene badar. Däremot ska man inte ta av sig strumporna efter tarmtömning, urinering eller flatulens förrän tidsfristen har gått ut. Haditherna i sakfrågan är alltså många och autentiska. Visserligen skiljer sig Râfidhah i saken – de tillåter inte bestrykning av läderstrumpor – men det är ingalunda konstigt då de skiljer sig från muslimerna på alla plan.

1Muslim (276).