111. Är Salafiyyah en sekt i mängden?

Fråga 111: Är Salafiyyah en sekt i mängden och är det klandervärt att tillskrivas Salafiyyah?

Svar: Salafiyyah är den räddade gruppen. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och inte en sekt i mängden. De är enkom enade om Sunnah och religionen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”1

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”2

Salafiyyah är alltså en grupp upprättad på Salafs dogm och håller sig till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares läror. Den är inte en av dagens sekter3 utan en gammal grupp som har gått i arv alltsedan sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dagar. Den kommer som sagt alltid att vara rådande upprättad på sanningen fram till Apokalypsen.

1Muslim (3/1037).

2Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

3Salafiyyah bekämpar sektväsen på alla sätt och vis. Anledningen är klar och tydlig då Salafiyyah tillskrivs Allâhs felfria sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som lämnar det kallet är inte Salafî. Och den som säger sig vara det får se till att följa Salaf. Bara namn ändrar inte på saken.