110. Ingen grupp i mängden

Publicerad: 19.10.16

Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 254-256

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 110: Vissa människor hävdar att Salafiyyah är en grupp i mängden och att de har samma dom som alla andra grupper. Vad säger ni om det?

Svar: Precis som vi sade är Salafiyyah gruppen som håller fast vid sanningen. Det är den som det är obligatoriskt att tillskrivas och arbeta med. Inga andra grupper skall erkännas som kallande, ty de är avvikande. Hur skall vi följa en grupp som motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Salafs väg? Den grupp som motstrider Salafiyyah motstrider sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg.

Att säga att Salafiyyah är en islamisk grupp i mängden är fel1. Salafiyyah är den enda gruppen som är obligatorisk att följa, efterleva, slutas till och kämpa med. Det är inte tillåtet för en muslim att sluta sig till någon annan grupp eftersom den är avvikande. Behagas en människa av att sluta sig till de avvikande? En muslim behagas inte av det. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om den räddade gruppen:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”3

Vill man räddas utan att ta vägen till räddningen?

Hoppas du på räddning utan att färdas på dess väg?
Båten flyter ju inte på torrt

1Shaykh Bakr Abû Zayd sade:

”Vissa människor som granskar moderna islamiska grupper nämner även Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah bland dem. Det bevisar dels hur mycket fel deras förståelse och föreställning är, dels hur långt borta de är från sanningen. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är Ahl-ul-Hadîth och den muslimska samlingen. De står för islam till fullo, till skillnad från andra grupper som är sekter.” (Hukm-ul-Intimâ’, sid. 115)

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

3Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).