11. Tvagning innan läggdags

10 – Tvagning innan läggdags

Efter sexuellt umgänge skall makarna inte lägga sig för att sova förrän de tvått sig. Kring det finns flera hadîther rapporterade:

1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade varit intim och sedan ville äta eller sova, tvättade han sitt kön och tvådde sig tvagningen inför bön.”1

2 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”´Umar sade: ”Allâhs sändebud! Kan någon av oss sova efter intimt umgänge?” Han sade: ”Ja, om han har tvått sig.”2

I en annan rapportering står det:

”Två dig, tvätta din penis och sov sen.”3

I en tredje rapportering står det:

”Ja. Låt honom två sig först, sen kan han sova. Han kan även bada om han vill.”4

I en fjärde rapportering står det:

”Ja. Han kan även två sig om han vill.”5

3 – ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna närmar sig inte tre personer: den otrognes kadaver, mannen som är genomsyrad i saffranhaltig parfym6 och den sexuellt orene tills han tvår sig.”7

1al-Bukhârî, Muslim och Abû ´Awânah. Jag har nämnt den i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (218).

2al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Awânah och Ibn ´Asâkir (2/223/13).

3Abû Dâwûd. Dess berättarkedja är autentisk, vilket jag har klarlagt i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (217).

4Muslim, Abû ´Awânah och al-Bayhaqî (10/210).

5Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i sina respektive ”as-Sahîh”, vilket nämns i ”at-Talkhîs” (2/156). Det bevisar att denna tvagning är inte obligatorisk, en åsikt som delas av de flesta lärda. I så fall är det än mindre obligatoriskt att två sig om man inte är sexuellt oren.

6Ibn-ul-Athîr sade:

”Han förbjöd den eftersom det är en damparfym.”

7Hadîthen är god. Den rapporteras av Abû Dâwûd (2/192-193) via två håll varav Ahmad, at-Tahâwî och al-Bayhaqî rapporterar den via ett av dem. at-Tirmidhî och andra har autentiserat den, vilket kan diskuteras. Jag har klargjort det i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (29). Den första rapporteringens håll stärks med hjälp av två andra berättarkedjor som al-Haythamî tar upp i ”Madjma´-uz-Zawâ’id” (5/156). Därför anser jag att den är god. Den andra återberättas av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (2/143/3) via Ibn ´Abbâs.