11. Hur kan ni varna för Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 11: Exempelvis säger Djamâ´at-ut-Tablîgh att de vill följa Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och det kan hända att vissa av dem gör fel. Sålunda frågar de hur vi kan döma dem och varna för dem?

Svar: Folk som har gått med Djamâ´at-ut-Tablîgh och studerat med dem har skrivit om dem. De har skrivit mycket om dem och detaljerat felen som de har fallit i. Läs böckerna om dem för att domen i frågan skall klargöras för er1.

Lov och pris tillkommer Allâh för att Han har gett oss tillräckligt mycket för att vi inte skall vara i behov av att följa den ene och den andre. Vi har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik som vi håller fast vid. Vi är varken i behov av Djamâ´at-ut-Tablîgh eller någon annan. Vi behöver inte det.

När det kommer till hur de verkligen är så har det skrivits många böcker om dem. Läs dem så vet ni. De som har skrivit om dem har gått med dem, rest med dem, umgåtts med dem och därav skrivit om dem utmed kunskap och klarhet.

1Bland dem som har skrivit om sekten Djamâ´at-ut-Tablîgh och gjort väl, gagnat och klargjort deras ideologi är den ädle Shaykh Sa´d bin ´Abdir-Rahman al-Husayyin i boken ”Haqîqat-ud-Da´wah ilâ Allâh (ta´âlâ)” som utgavs under Shaykh Fâlih bin Nâfi´ al-Harbîs uppsyn. Han sade när han gick in på trosbekännelsens betydelse enligt Djamâ´at-ut-Tablîgh:

”Den innebär att man tar ut den osunda övertygelsen om saker och ting ur hjärtat och ersätter den med en sund övertygelse om Allâhs essens och att det inte finns ingen skapare, försörjare och upprätthållare än Allâh. Detta är i själva verket inget mer än den Tawhîd-ur-Rubûbiyyah som hedningarna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid bekräftade. Trots det var de inte muslimer.” (Sid. 70)

Han sade också:

”Deras ideologi är att de är Ahnâf inom Fiqh, Ash´ariyyah Mâturîdiyyah inom trosläran och Djishtiyyah, Naqshbandiyyah, Qâdiriyyah och Sahrawardiyyah inom Tasawwuf.” (Sid. 80)

Även Shaykh Hamûd bin ´Abdillâh at-Tuwaydjirî (rahimahullâh) skrev en unik bok om dem. Hans bok är den mest ingående om den här sekten. Boken skildrar sanningen om dem som är hämtad ur deras egna böcker. Deras fel avvisas i boken. Därjämte citeras pålitliga vittnen som har speciella upplevelser med sektens ledare och anhängare. Boken är tryckt och heter ”al-Qawl al-Balîgh fît-Tahdhîr min Djamâ´at-it-Tablîgh”.

Även pakistaniern Muhammad Aslam (rahimahullâh) har skrivit en bok om dem. Han tog sin universitetsexamen vid det islamiska universitetet i al-Madînah an-Nabawiyyah.

Likaså har Shaykh Muhammad Taqiyy-ud-Dîn al-Hilâlî (rahimahullâh) skrivit om dem i sin bok ”as-Sirâdj al-Munîr fî Tanbîh Djamâ´at-it-Tablîgh min Akhtâ’ihim”. Boken är en av de mest ingående om Djamâ´at-ut-Tablîgh. Den utgör en förklaring av Muhammad Aslams bok.

Deras rätta ansikte har klargjorts för många som har lurats av dem varefter de har bojkottat dem och varnat för dem. Det räcker ju att de inte bryr sig om att kalla till Tawhîd för att fördöma dem. Faktum är att de lockar både från Tawhîd och dem som kallar till Tawhîd.

Till dem som har lurats av denna kamoflerade Sûfî-sekt och går ut med dem skall det sägas att dela ut exempelvis Imâm och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” under deras utflykter och titta på deras reaktioner och hur den fina karaktären omvandlas till vild vandalism och vänligheten till hat och fientlighet. Detta har skett. Så ser du deras rätta ansikte.

Saudiarabiens före detta Muftî och domarnas överhuvud Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:

”Det finns inget gott i organisationen. Det är en organisation som består av innovationer och villfarelser. Efter att jag hade läst de bifogade häftena, fann vi att de bestod av villfarelse, innovationer och en propaganda till gravdyrkan och avguderi, vilket inte går att vara tyst om.

Således skall vi – om Allâh vill – fördöma den och avslöja dess villfarelse och avvisa dess falskhet.” (Madjmû´-ul-Fatâwâ war-Rasâ’il (1/267))

Saudiarabiens före detta Muftî Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullâh) sade:

”Djamâ´at-ut-Tablîgh har ingen insikt inom trosläran. Det är inte tillåtet att gå ut med dem om man inte har kunskap och insikt inom Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära så att man kan råda och instruera dem och samarbeta om det goda.” (ad-Da´wah (1438) (1414-11-03)).

Han sade när han blev frågad huruvida de tillhör de sjuttiotvå sekterna:

”De är bland dem. Den som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära hör till de sjuttiotvå grupperna.” (as-Salafiyyah (7/47) (1422)).

´Allâmah och Shâms Muhaddith Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Djamâ´at-ut-Tablîgh är inte grundade på Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Till följd därav är det inte tillåtet att gå ut med dem…” (al-Fatâwâ al-Imârâtiyyah)