11. Hadîth ”Den som fastar en dag på Allâhs väg…”

988 – ´Amr bin ´Abasah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som fastar en dag på Allâhs väg, avlägsnas Elden från honom ett avstånd på hundra år.”1

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat” med en berättarkedja som är helt okej.

1Autentisk via andra.