11. Det skall inte slaktas där det har slaktats för någon annan än Allâh

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

 

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا 

 

”Sätt aldrig din fot där!”1

 

2 – Thâbit bin adh-Dhahhâk (radhiya Allâhu ´anh) sade:

 

”En man avlade en ed att slakta en kamel i Bawânah. Han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det som sade: ”Har det funnits någon avgud där som dyrkades på den hedniska tiden?” De sade: ”Nej.” Han sade: ”Har någon av deras högtider firats där?” De sade: ”Nej.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Uppfyll din ed. Ingen ed skall uppfyllas om den utgör en olydnad mot Allâh eller om människan inte förfogar över den.”2

 

Rapporterad av Abû Dâwûd och dess berättarkedja är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

 

 

FÖRKLARING

Med detta kapitel avser han att det inte är tillåtet för de troende att likna syndarna eller befinna sig på syndiga platser eller på de otrognas andaktsplatser om det så skulle handla om annat än slakt. Detta för att de inte skall bli associerade med dem och medverka med dem. Om en person slaktar där de slaktar för andra än Allâh medför det antingen att han associeras med de onda eller också att andra börjar tänka dåligt om honom. Den troende skall undvika bådadera.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

”Sätt aldrig din fot där!”3

Denna vers uppenbarades i samband med Dhirâr-moskén som byggdes av hycklarna för att skydda ett par hedningar. De brukade samlas där för att komma överens om hur de skulle döda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De visade dock inte det. I stället visade de att de hade byggt en moské för att ta hand om svaga och fattiga under kalla vinternätter. De bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be i den innan han begav sig mot Tabûk. Men profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ursäktade sig och sade att han skulle be i den efter att han hade kommit tillbaka. Väl på väg hem uppenbarade Allâh för honom vad som avslöjade deras vidriga uppsåt. Därpå skickade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk som rev den.

Det betyder att platser vari otro och villfarelse praktiseras skall tas bort så att de inte bidrar med fördärv. Författaren använde sig av det för att bevisa att platser där det slaktas eller bes för andra än Allâh eller syndas inte skall få vara kvar så att de inte förstör muslimerna eller associeras med dem. Det är en klar analogi, Qiyâs, och analogin är bekräftad. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förmodligen är din son ärftligt så.”4

2 – Thâbit bin adh-Dhahhâk (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man avlade en ed att slakta en kamel i Bawânah. Han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det som sade: ”Har det funnits någon avgud där som dyrkades på den hedniska tiden?” De sade: ”Nej.” Han sade: ”Har någon av deras högtider firats där?” De sade: ”Nej.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Uppfyll din ed. Ingen ed skall uppfyllas om den utgör en olydnad mot Allâh eller om människan inte förfogar över den.”5

Rapporterad av Abû Dâwûd och dess berättarkedja är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

Bawânah ligger söder om Makkah. Det sägs också att det ligger nära Yanbu´.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”Har det funnits någon avgud där som dyrkades på den hedniska tiden?” och ”Har någon av deras högtider firats där?” Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befarade att platsen var specifik för en avgud från den hedniska tiden eller deras högtider och att frågeställaren skulle ta efter dem. Det bevisar att den troende skall hålla sig borta från den hedniska tidens platser och inte särskilja dem med dyrkan så att han inte liknar dem eller blir associerad med dem. När mannen hade berättat för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att inget av det omnämnda hade skett där befallde han honom att uppfylla sin ed. Det bevisar att det är obligatoriskt att uppfylla en ed om den inte är för att ta liknelsen av idoldyrkarna, de otrogna och deras jämlikar.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”Ingen ed skall uppfyllas om den utgör en olydnad mot Allâh”. Exempel på det är att man avlägger en ed att dricka sprit. I detta fall skall eden inte uppfyllas. De lärda har två åsikter huruvida det är obligatoriskt att sona för den. En åsikt säger att eden är värdelös och därför skall det inte sonas för den. Deras bevis är allmänna. Det finns dock rapporteringar som säger att det visst är obligatoriskt att sona för dem. Det är den andra åsikten och den är starkare.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”eller om människan inte förfogar över den”. Exempel på det är att en person avlägger en ed i Allâhs namn att frigöra en viss persons slav. Hans ed är därmed värdelös.

Sammanfattningsvis skall den troende inte dyrka på hedniska tidens platser och platser där det förekommer avguderi och synder. Det enda undantaget är om platsen ändras till exempelvis en moské eller ett hem och spåren av den hedniska tiden försvinner. I så fall är det tillåtet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ju att al-Lât rivs och att det i stället byggs en moské på platsen. I detta fall är det tillåtet att dyrka där.

Om det sker avguderi eller innovationer på en begravningsplats betyder det inte att det inte är tillåtet att besöka gravarna utmed Sharî´ah. Likaså är det inte förbjudet att be i en moské där det sker synder.

´Umar bin al-Khattâb befallde att det bes i kyrkor för att de kristna avsedde dem till dyrkan av Allâh. Dock är deras dyrkan fel och värdelös och bestående av avguderi. Kanske sade han så för att de var avsedda för dyrkan av Allâh, eller också för att muslimerna var tvungna att be i dem när de reste, eller också för att dyrkan av Allâh däri var gemensam för dem alla sett till bönen.

19:108

2Abû Dâwûd (3313). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (2834).

39:108

4al-Bukhârî (5305) och Muslim (1500).

5Abû Dâwûd (3313). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Abî Dâwûd” (2834).