11. Den första prioriteringen

Tawhîd är grunden till religionen. Alla sorters påbud, förbud, dyrkan och lydnad är byggda på Tawhîd som är betydelsen av att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. De två trosbekännelserna är islams första pelare. Handlingar och dyrkan accepteras inte utan Tawhîd. Ingen undkommer helvetet och går in i paradiset utan Tawhîd och korrekt dogm.

Till följd därav månade de lärda väldigt mycket om Tawhîd. Ty Allâh skickade sändebuden och uppenbarade skrifterna med Tawhîd. Först när dogmen är korrekt krävs slaven på de resterande föreskrifterna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) till Jemen sade han till honom:

”Du kommer att komma till ett folk från Bokens anhängare. Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att be fem gånger om dygnet. Om de lyder dig i det, skall du lära dem att Allâh har ålagt dem att betala allmosa som tas från deras rika och ges till deras fattiga. Om de lyder dig i det, skall du hålla dig borta från deras finaste egendomar. Undvik den förtrycktes bön; det finns ingen ridå mellan den och Allâh.”1

Poängen ligger i att han sade:

”Låt det första som du kallar dem till vara att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Jag har blivit befalld att strida mot människorna till dess att de vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Gör de det är deras liv och egendomar förskonade från mig, förutom med dess rätt – och deras räkenskap är hos Allâh (´azza wa djall).”2

Det bevisar att Tawhîd är grunden som måste prioriteras före allting annat. Därefter kommer den resterande religionen och dyrkan. Således månade de lärda som sagt väldigt mycket om detta ämne och författade många böcker i det, såväl kortfattade som ingående, och namngav dem utefter ämnet och dogmen.

Till dessa böcker hör boken framför oss, nämligen ”Kitâb-ut-Tawhîd” av Shaykh-ul-Islâm och 1100-talets reformator Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Denna bok är en av de bästa böckerna som skrivits inom Tawhîd då den är byggd på Qur’ânen och Sunnah. I varje kapitel nämner författaren (rahimahullâh) relevanta Qur’ân-verser, hadîther som är antingen autentiska sett till berättarkedjan eller också sett till innebörden och uttalanden från imamerna som klargjorde Qur’ân-versernas och hadîthernas betydelser. Med andra ord är boken inte byggd på folks utsagor eller författarens egna ord. Hela boken är baserad på Allâhs ord, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och de tidigare imamernas ord. Det i sig bevisar bokens vikt. Den utgår inte ifrån uttalanden från så-och-så eller Ibn ´Abdil-Wahhâb. Boken är grundad på Allâhs tal, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och imamernas tal. Så skall en bok författas.

1al-Bukhârî (1395) och Muslim (19).

2al-Bukhârî (6924), Muslim (124) och Ahmad (67).