11. Bryt med idioten

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 22-23

89 – Abû Sa´îd al-Ashadjdj underrättade oss: ´Amr bin Qays bin Yasîr bin ´Amr underrättade oss, från sin fader, från sin fader, som berättade att Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bryt med idioten.”1

90 – Abû Hishâm ar-Rifâ´î underrättade oss: Ibn Yamân underrättade oss: Sufyân underrättade oss: Habîb bin Abî Thâbit underrättade oss: Maymûn bin Abî Shabîb berättade för mig, från ´Â’ishah, som sade:

”Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att behandla människorna utifrån deras status.”2

91 – Ibn Abî Shaybah underrättade oss: ´Abdullâh bin Idrîs underrättade oss, från Ibn ´Adjlân, från Ibrâhîm bin Murrah, från Ibn Shihâb, som berättade att ´Umar sade:

”Umgås inte med en syndare så att han inte lär dig sina synder. Berätta inte heller dina hemligheter för honom.”

92 – Ibrâhîm bin al-Hadjdjâdj underrättade oss: Salâm underrättade oss, från Qatâdah, från ´Umar, som sade:

”Den som går in genom dålighetens ingång blir föremål för anklagelser.”

93 – ´Abdul-Wahhâb bin Nadjdah underrättade oss: Abû ´Amr bin Bukayr bin Dînâr underrättade oss, från Abûdh-Dhayyâl, som sade:

”Lär dig tystnad liksom du lär dig tal. Om tal leder dig är det tystnad som skyddar dig. Tystnaden har två drag: Med hjälp av den avvärjer du okunnigheten från den som är okunnigare än du och med hjälp av den lär du dig kunskap från den som är kunnigare än du.”

Han berättade också att Abûdh-Dhayyâl sade:

”Lär dig säga att du inte vet och lär dig inte säga att du vet. Om du säger att du vet kommer de att fråga dig tills du inte vet längre, och om du säger att du inte vet kommer de att lära dig tills du vet.”

1Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf-ul-Djâmi´” (889).

2Abû Dâwûd (4842). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4842).