109. al-Qummîs första förvrängning av al-Mâ’idah

al-Qummî sade:

”al-Husayn bin Muhammad bin ´Âmir underrättade oss, från al-Ma´lâ bin Muhammad al-Basrî, från Ibn Abî ´Umayr, från Abû Dja´far den andre som sade om Hans ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

”Troende! Fullgör de avtal som ni har ingått!”1

Allâhs sändebud slöt tio pakter med dem om ´Alîs kalifat. Därefter uppenbarade Allâh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين

”Troende! Fullgör de avtal som ni har ingått om de troendes ledare!2

Titta på denne lögnaktige Bâtinî och hur han ljuger om Allâh? I slutet av versen adderar han:

التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين

”… om de troendes ledare!”

och tillskriver lögnen Abû Dja´far den andre – Allâh har rentvått honom från denna lögn och otro!

Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har prisat Muhâdjirûn och Ansâr för deras ärliga tro, uppriktighet, fina bemötande av prövningar, tålamod med fiendernas besvär och fasor, kamp för att Allâhs religion skulle råda, uppoffrande kamp, unika lydnad och större kärlek till Honom än vad de hade till sig själva, sina barn, fäder och egendomar. De dödade och bekrigade sina släktingar inklusive fäder och söner. De lydde Honom dolt och öppet. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg Usâmah bin Zayd, som var minst sett till ålder och status, till deras ledare, accepterade dem det med nöje. Det är välkänt om dem och ingen annan än den mest fördömde och omedgörlige förnekar det.

Hur kan man då föreställa sig att dessa nobla herrar bröt pakten om den skulle vara mellan dem och otrogna eller mest betydelselösa människor? Vem godtar och bekräftar denna synd och lögn som denne nedrige Bâtinî påstår om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt tio avtal med dem om ´Alîs kalifat som de sedan bröt? Jag svär vid Allâh att man inte ens kan föreställa sig ett brutet avtal om en liten sakfråga än mindre tio brutna avtal om en väldig fråga som kalifatet! Vem av dem bröt upp trohetslöftet som lovades Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân så att påståendet om de tio brutna avtalen med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kan godtas? De var de kunnigaste människorna om hans status och faran med brutna avtal med folk utom honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – vad skall då sägas om brutna trohetslöften med honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Varför lovade ´Alî tillsammans med Banû Hâshim Abû Bakr och ´Umar, och därefter ´Uthmân tillsammans med al-Hasan och al-Husayn som då var könsmogna, trohetslöftet om han hade blivit lovad tio trohetslöften?

Varför bad han bakom dessa imamer, vallfärdade med dem, fastade när de började fasta och slutade fasta när de slutade fasta, satt i deras samråd och gav sin åsikt? Varför tog han tillsammans med Banû Hâshim, al-Hasan och al-Husayn emot berättigade gåvor och krigsbyten? Varför tog han och al-´Abbâs en rättsfråga till ´Umar (radhiya Allâhu ´anhum)?

Bevisar inte det Râfidhahs Bâtiniyyahs lögn och att de planterar fientlighet mellan ´Alî och hans bröder och hittar på kalifat, ledarskap, avtal och pakter? Därefter använder de sig av de termerna för att göra Takfîr på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Era lögnare! Månade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såhär mycket om att ge sitt hus makt? Var slöts dessa tio pakter? I bland andra Qumm och Nadjaf? När slöts dessa trohetslöften och pakter?

Må Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fienders ansikten förfulas! Om ´Alî hade upplevt dessa lögnaktiga Bâtiniyyah och kunnat utrota dem, skulle han utrotat dem liksom han utrotade deras förfäder.

15:1

2Tafsîr al-Qummî (1/160).