108. Taslîm

Därefter gjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Taslîm till höger och sade:

السلام عليكم و رحمة الله

”Fred med er och Allâhs nåd.”

så att man kunde se hans högra kind. Därefter gjorde han det till vänster och sade:

السلام عليكم و رحمة الله

”Fred med er och Allâhs nåd.”

så att man kunde se hans vänstra kind1.

Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i den första Taslîm:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

”Fred med er och Allâhs nåd och Hans välsignelse.”2

Ibland kunde han säga:

السلام عليكم و رحمة الله

”Fred med er och Allâhs nåd.”

till höger och bara:

السلام عليكم

”Fred med er.”

till vänster3.

Ibland gjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) endast en Taslîm och sade:

السلام عليكم

”Fred med er.”

och vände sitt ansikte något till höger4.

I samband med Taslîm brukade de gestikulera till höger och vänster med händerna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg det och sade:

”Varför gestikulerar ni med era händer som om de vore oroliga hästsvansar? När någon av er gör Taslîm skall han vända sig mot sin granne och inte gestikulera med sin hand.” När de sedan bad med honom gjorde de inte så längre. I en annan rapportering står det:

”Det räcker att ni lägger era händer på era lår och sedan hälsar på era bröder till höger och vänster om er.”5

1Muslim (582), Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som autentiserade den.

2Abû Dâwûd och Ibn Khuzaymah (2/87/1) med en autentisk berättarkedja. ´Abdul-Haqq autentiserade den i ”al-Ahkâm” (2/56) och likaså gjorde an-Nawawî och Hâfidh Ibn Hadjar. Den är även rapporterad av ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (2/219), Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (3/1253), at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (2/67/3) och ”al-Mu´djam al-Awsat” (2/2600/1) och ad-Dâraqutnî via en annan väg.

3an-Nasâ’î, Ahmad och as-Sarrâdj med en autentisk berättarkedja.

4Ibn Khuzaymah, al-Bayhaqî, adh-Dhiyâ’ i ”al-Mukhtârah”, ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i ”as-Sunan” (1/234) med en autentisk berättarkedja, Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (2/32). al-Hâkim autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî och Ibn-ul-Mulaqqin. Den nämns i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (327).

5Muslim, Abû ´Awânah, as-Sarrâdj, Ibn Khuzaymah och at-Tabarânî.

Observation!

Ibâdhiyyah har förvrängt denna hadîth. Deras Rabî´ rapporterade den i sin okända ”al-Musnad” med en annan formulering för att komma fram till att upplyfta händer i samband med Takbîr bryter bönen, vilket de säger. En av dem är as-Sayyâbî som avvisas i förordet. Deras formulering är falsk och dess klargörande finns i ”adh-Dha´îfah” (6044).