10. Ta ditt behov till Allâh

33 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som drabbas av en fattigdom och tar den till människorna kommer aldrig att bli av med sin fattigdom. Och om han tar den till Allâh, skänker Allâh honom antingen en rikedom inom kort eller också dör han snabbt.”1

34 – ´Abdur-Rahmân bin Ma´n sade:

”Det finns ingen slav som råkar ut för en svårighet och söker sig till Allâh utan att Allâh räddar honom.”

35 – Ibrâhîm bin Adham sade:

”Att du ber människorna om tjänster är ridån mellan dig och Allâh (ta´âlâ). Ta dina behov till Honom som kan skada och gagna. Låt din tillflykt vara hos Allâh så kommer Allâh att berika dig från alla andra och du kommer att leva lyckligt.”

36 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Människorna älskar mest de människor som inte är i behov av andra människor och inte ber andra människor om något. Människorna hatar mest de människor som är i behov av andra människor. Allâh älskar mest de människor som är i behov av Allâh och frågar Honom. Allâh hatar mest de människor som känner att de inte är i behov av Allâh och inte frågar Honom.”

37 – al-´Ishrî berättade att Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Min Gud! Det händer att jag behöver något samtidigt som jag skäms för att fråga Dig om det. Skall jag fråga någon annan i stället?” Allâh (ta´âlâ) uppenbarade: ”Fråga ingen annan än Mig. Fråga Mig till och med om saltet till din deg och höet till ditt djur.”

1Abû Dâwûd (1645), at-Tirmidhî (2428), Ahmad (1/407) m fl. Autentisk enligt al-Hâkim.