10. Slakt för någon annan än Allâh

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

 

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

 

”Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, skapelsernas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; detta har jag blivit beordrad och jag är den förste av muslimerna.””1

 

2 –

 

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

 

”Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!”2

 

3 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

 

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för mig fyra saker; Allâhs förbannelse vilar över den som slaktar för någon annan än Allâh. Allâhs förbannelse vilar över den som förbannar sina föräldrar. Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör. Allâhs förbannelse vilar över den som ändrar på markens milstolpar.”3

 

Rapporterad av Muslim.

 

4 – Târiq bin Shihâb berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”En man hamnade i paradiset för en fluga och en annan man hamnade i Elden för en fluga.” De sade: ”Hur kommer det sig, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Två män kom till ett folk med en staty som de inte lät någon passera förrän det hade offrats något till den. Den ene sade: ”Jag har inget att offra.” De sade: ”Offra om än en fluga.” Därav offrade han en fluga och de lät honom passera så att han hamnade i Elden. De sade till den andre: ”Offra!” Han sade: ”Jag skulle aldrig offra för någon annan än Allâh (´azza wa djall).” De högg halsen av honom så att han hamnade i paradiset.”4

 

Rapporterad av Ahmad.

 

 

FÖRKLARING

Det vill säga hur riskabel handlingen är och att den hör till större avguderi, vilket bevisen tyder på.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

”Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Allâh, skapelsernas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; detta har jag blivit beordrad och jag är den förste av muslimerna.””5

قُلْ

”Säg!”

Det vill säga du, Muhammad.

نُسُكِي

”… min andakt…”

Det vill säga min slakt. Det har också sagt att det betyder all min dyrkan inklusive slakten.

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

”… mitt liv och min död…”

Det vill säga den dyrkan och de handlingar som jag lever efter och dör med är endast ägnade Allâh allena. Versen bevisar att slakten hör till dyrkan och att den endast tillkommer Allâh och får därmed inte ägnas någon annan. Den som slaktar för någon annan av djinner, statyer eller gravar är liksom den som ber till och dyrkar andra än Allâh. Ty både bönen och slakten hör till dyrkan då Allâh nämnde dem tillsammans och sade:

وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

”… detta har jag blivit beordrad…”

Allâh beordrade alltså honom dem.

2 –

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

”Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!”6

Det vill säga be till Allâh och slakta för honom som tack för den stora gåvan i floden Kawthar. Detta bevisar att slakten och bönen är dyrkan därför att Allâh har befallt dem båda. Den som slaktar för någon annan än Allâh har avgudat liksom om han ber till någon annan än Allâh. Den som slaktar för statyer, djinner eller någon annan har avgudat.

3 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för mig fyra saker; Allâhs förbannelse vilar över den som slaktar för någon annan än Allâh. Allâhs förbannelse vilar över den som förbannar sina föräldrar. Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör. Allâhs förbannelse vilar över den som ändrar på markens milstolpar.”7

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började med ”den som slaktar för någon annan än Allâh” för att avguderiet är den värsta synden. Förbannelse betyder ett uteslutande. Det bevisar att handlingen hör till de stora och hedniska synderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den största av de största synderna är avguderiet.”8

Det är också en stor synd att förbanna sina föräldrar. Detta berör även att man förbannar någon annans föräldrar så att denne förbannar den förstes föräldrar. al-Bukhârî och Muslim rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En av de största synderna är att en man förtalar sina föräldrar.” De sade: ”Allâhs sändebud! Förtalar en man sina föräldrar?” Han svarade: ”Ja. När en man förtalar en annan mans fader, förtalar han hans fader, och när han förtalar hans moder, förtalar han hans moder.”9

Orättvist förtal av människor hör till de största synderna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är en trotsig synd att förtala en muslim och det är otro att strida mot honom.”10

al-Bukhârî rapporterade via Thâbit bin adh-Dhahhâk Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Att förbanna en troende är som att döda honom.”11

Muslim rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor som förbannar skall varken vara vittnen eller medlare på Domedagen.”12

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”den som ger skydd till en innovatör”. Det vill säga den som skyddar Ahl-ul-Bid´a och syndare och stödjer dem. Denne är förbannad.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”den som ändrar på markens milstolpar”. Dessa milstolpar är till för att särskilja markgränserna. Den som ändrar på dem är förbannad därför att det kan leda till problem, olyckor och stridigheter. Under detta hamnar även vägskyltar. Den som ändrar på dem är också förbannad.

4 – Târiq bin Shihâb berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man hamnade i paradiset för en fluga och en annan man hamnade i Elden för en fluga.” De sade: ”Hur kommer det sig, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Två män kom till ett folk med en staty som de inte lät någon passera förrän det hade offrats något till den. Den ene sade: ”Jag har inget att offra.” De sade: ”Offra om än en fluga.” Därav offrade han en fluga och de lät honom passera så att han hamnade i Elden. De sade till den andre: ”Offra!” Han sade: ”Jag skulle aldrig offra för någon annan än Allâh (´azza wa djall).” De högg halsen av honom så att han hamnade i paradiset.”13

Rapporterad av Ahmad.

Târiq tillhörde de yngre följeslagarna. Oftast rapporterade han från Abû Mûsâ al-Ash´arî. Rapporteringen är alltså via en följeslagare som inte nämns. När en följeslagare rapporterar från en annan följeslagare utan att nämna honom är rapporteringen autentisk.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”för en fluga”, det vill säga på grund av en fluga.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”staty”. En staty är en uthuggen skulptur. Det som saknar skulptur kallas för ”avgud”. Även statyer kan kallas för ”avgudar”.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ”de inte lät någon passera”. Det betyder att de inte lät någon gå förbi den.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att en av männen sade ”Jag har inget att offra”. Han fördömde alltså inte själva handlingen. Därav fick de hopp och befallde honom att offra så litet som en fluga. På grund av det hamnade han i Elden. Detta bevisar att det är avguderi att offra för statyer om offret så skulle vara värdelöst. Ty slakt och dyrkan får inte ägnas någon annan än Allâh allena.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att den andre mannen sade ”Jag skulle aldrig offra för någon annan än Allâh (´azza wa djall)”. Denne vägrade och förklarade att handlingen är förbjuden. Därav hamnade han i paradiset. Detta kan betyda två saker:

1 – I deras Sharî´ah var tvång ingen ursäkt. Därför gav han inte efter för att undkomma deras ondska.

2 – Han gav inte efter utav sin starka tro och övertygelse, så de dödade honom.

I vår Sharî´ah är det okej om man tvingas till avguderi och avgudar för att undkomma deras ondska förutsagt att ens hjärta förblir tryggt i sin övertygelse. Allâh (ta´âlâ) sade:

مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

”Den som förnekar Allâh efter att ha antagit tron – inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron – sådana [människor] ådrar sig Allâhs vrede och ett hårt straff väntar dem.”14

I detta fall får han ge med sig om han så behöver uttala otro.

Târiqs hadîth rapporteras av Ahmad i ”az-Zuhd”. Ibn-ul-Qayyim nämnde den med en god berättarkedja.

16:162-163

2108:2

3Muslim (1978).

4Ibn Abî Shaybah (33037) från Salmân, al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7343) och Ahmad i ”az-Zuhd” (1715).

56:162-163

6108:2

7Muslim (1978).

8al-Bukhârî (2654) och Muslim (87).

9al-Bukhârî (5973) och Muslim (90).

10al-Bukhârî (48) och Muslim (64).

11al-Bukhârî (6105) och Muslim (110).

12Muslim (2598).

13Ibn Abî Shaybah (33037) från Salmân, al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7343) och Ahmad i ”az-Zuhd” (1715).

1416:106