10. Profetens himmelfärd

Enligt följeslagarnas och de lärdas korrekta åsikt togs Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fysiskt på en nattlig färd från den Heliga moskén till Jerusalem. Han red på djuret Burâq i Djibrîls (´alayhis-salâm) sällskap. Han steg ned i Jerusalem och ledde profeterna i bönen.

Samma natt steg han upp från samma plats till den nedersta himlen, därefter till den andra himlen, därefter till den tredje himlen, därefter till den fjärde himlen, därefter till den femte himlen, därefter till den sjätte himlen och därefter till den sjunde himlen. Han såg profeterna i himlarna. Därefter togs han upp till det yttersta trädet. Där såg han Djibrîl i skepnaden som Allâh hade skapat honom. Den natten ålade Allâh honom bönerna.

De lärda har två åsikter om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre eller inte. Det har rapporterats autentiskt från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att han sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre.”

I en annan rapportering sade han:

”Han såg honom med sitt hjärta.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) fördömde den som säger så. Både hon och Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det var Djibrîl han såg.”1

Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” via Qatâdah från ´Abdullâh bin Shaqîq som berättade att Abû Dharr sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Såg du din Herre?” Han sade: ”Det var ett ljus; hur skall jag se Honom.”2

I en annan rapportering står det:

”Jag såg ett ljus.”3

Hadîthen är tillräcklig i ämnet.

Morgonen därpå berättade Allâhs sändebud för sitt folk om de väldiga budskapen som Allâh hade visat honom. Följaktligen beljög och besvärade de honom än mer.

I samband med vallfärden brukade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tala med stammarna och säga:

”Vem kan ta mig till sitt folk och ge mig skydd så att jag kan förmedla min Herres budskap? Quraysh har förbjudit mig förmedla min Herres budskap.”4

Under tiden stod hans farbror Abû Lahab (må Allâh förbanna honom) bakom honom och sade till människorna:

”Lyssna inte på honom! Han är en lögnare!”

De arabiska stammarna undvek honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de hörde hur Quraysh anklagade honom för att vara lögnare, magiker, siare, poet och andra lögner som de hittade på. Stamfolken som saknade urskiljningsförmåga lyssnade på dem. Men när de kloka hörde och förstod hans tal, vittnade de om att det var sanningen och att de andra bara ljög om honom. Sålunda konverterade de till islam.

1al-Âdjûrrî (491). God enligt ´Allâmah al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (439).

2Muslim (178).

3Muslim (178).

4Ahmad (3/322).