10. Muhammad är den siste profeten

[18] Det skall tros på att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår profet, den siste profeten, sändebudens mästare, de gudfruktigas ledare och budbärare till skapelsernas Herre.

Han har sänt honom till oss och till resten av skapelserna. Han är mänsklighetens störste och den förste som kommer att återuppstå ur graven. Âdam och resten av mänskligheten kommer att vara under hans fana. Han är ett vittne för samtliga profeter och mot samtliga samfund. Allâh (ta´âlâ) slöt ett avtal med profeterna om att betro honom, ge glada budskap om honom, beskriva honom och tydliggöra honom i sina skrifter tillsammans med de drag och slående mirakel han begåvades med innan respektive efter profetskapet.