10. Makarnas gemensamma bad

9 – Makarnas gemensamma bad

Det är tillåtet för makarna att bada tillsammans, ehuru de är nakna. Det finns flera hadîther i ämnet däribland:

1 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) badade ur en och samma balja [vari våra händer skopade]. Han hann före mig varvid jag sade: ”Lämna kvar till mig, lämna kvar till mig.” Hon sade att det var efter sexuellt umgänge.”1

2 – Mu´âwiyah bin Haydah sade:

”Allâhs sändebud! När kan vi visa vår blygd och när kan vi inte göra det?” Han sade: ”Skydda din blygd mot alla frånsett din maka och din slavinna2.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Hur gör man om folk blandas med varandra?” Han sade: ”Om du klarar av att ingen ser den, så skall ingen se den.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Och om vi är ensamma?” Han sade: ”Människor bör skämmas än mer för Allâh.”3

1Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och Abû ´Awânah. Muslim står för formuleringen. Tillägget är hans och en av al-Bukhârîs formuleringar. al-Bukhârî rubricerade hadîthen som:

”Mannens bad med hans hustru.”

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”ad-Dâwûdî brukade den hadîthen för att bevisa att maken får se makans blygd och vice versa. Det stöds av Ibn Hibbâns rapportering via Sulaymân bin Mûsâ som blev frågad om maken får se sin makas kön. Han sade:

”Jag frågade ´Atâ’ och han sade att han frågade ´Â’ishah som nämnde denna hadîth ungefärligt.”

Hadîthen är konkret i sakfrågan.” (Fath-ul-Bârî (1/290))

Detta bevisar falskheten i rapporteringen där hon skall ha sagt:

”Jag har aldrig sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blygd.”

Den rapporteras av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam as-Saghîr”, sid. 27, och via honom Abû Nu´aym (8/247) och al-Khatîb (1/225). I berättarkedjan finns Barakah bin Muhammad al-Halabî. Det finns dock ingen välsignelse (بركة) i honom, ty han var lögnare och påhittare. Hâfidh Ibn Hadjar nämnde denna hadîth i ”Lisân-ul-Mîzân” som exempel på en av hans falskheter.

Den rapporteras från ett annat håll hos Ibn Mâdjah (1/226) och (1/593) och Ibn Sa´d (8/136). I den berättarkedjan finns en av ´Â’ishahs slavinnor som var okänd. Således försvagade al-Bûsayrî den i ”az-Zawâ’id”.

Den rapporteras också från ett tredje håll i Abûsh-Shaykhs ”Akhlâq-un-Nabî”, sid. 251. I den berättarkedjan finns dels Abû Sâlih Bâdhâm, som är svag, dels Muhammad bin al-Qâsim al-Asadî, som är lögnare. Liknande kan sägas om hadîthen:

”Om någon av er skall ha samlag med sin maka, skall han täcka sig. De skall inte vara nakna som två vildåsnor.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah (1/592) via ´Utbah bin ´Abd as-Sulamî. I berättarkedjan finns al-Ahwas bin Hakîm som är svag. På grund av honom kritiserade al-Bûsayrî hadîthen. En annan brist ligger i återberättaren från honom; al-Walîd bin al-Qâsim al-Hamadânî. Ibn Ma´în och andra har försvagat honom. Ibn Hibbân sade:

”Han är ensam om att återberätta osannolika hadîther från pålitliga. Sålunda utgör han inget argument.”

Därför konstaterade al-´Irâqî i ”al-Mughnî” (2/46) att dess berättarkedja är svag. Också an-Nasâ’î rapporterade den i ”´Ishrat-un-Nisâ’” (1/79/1), al-Mukhallas i ”al-Fawâ’id al-Muntaqâh” (1/13/10) och Ibn ´Adî (2/149) och (2/201) via ´Abdullâh bin Sardjis. an-Nasâ’î sade:

”Hadîthen är svag och går emot en autentisk. Sadaqah bin ´Abdillâh (en i berättarkedjan vill säga) är svag.”

Också rapporteras den av Ibn Abî Shaybah (1/70/7) och ´Abdur-Razzâq (6/194) via Abû Qulâbah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), varför berättarkedjan saknar följeslagare. at-Tabarânî (1/78/3), Ahmad bin Mas´ûd (1-2/39), al-´Uqaylî i ”adh-Dhu´afâ’” (433), al-Bâtirqânî (1/156) och al-Bayhaqî i ”as-Sunan” (7/193) rapporterade den via Ibn Mas´ûd. al-Bayhaqî försvagade den och sade:

”Mandal bin ´Alî är ensam om att återberätta den. Han är inte den starke.”

Därefter nämnde han en liknade hadîth från Anas och sade:

”Hadîthen är svag och går emot en autentisk.”

Rapporterad av ´Abdur-Razzâq (6/194).

Angående hadîthen:

”Om någon av er har samlag med sin maka eller slavinna, så skall han inte titta på hennes kön. Det medför nämligen blindhet.”

så är den påhittad, liksom Imâm Abû Hâtim ar-Râzî och Ibn Hibbân sade. Samma åsikt delas av Ibn-ul-Djawzî, ´Abdul-Haqq i ”al-Ahkâm” (1/143) och Ibn Daqîq-il-´Îd i ”al-Khulâsah” (2/118). Jag har klargjort dess brist i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (195).

2Ibn ´Urwah al-Hanbalî sade:

”Makarna får se och vidröra allt av sina partners kroppar, inklusive könen. Denna hadîth utgör ett bevis för det. I och med att det är tillåtet att njuta med könet, är det också tillåtet att titta på och vidröra det som resten av kroppen.”

Denna åsikt har Mâlik och andra. Ibn Sa´d rapporterade från al-Wâqidî som sade:

”Jag såg att Mâlik och Ibn Abî Dhi’b godkände att han ser hennes kön och hon hans.”

Därefter sade Ibn ´Urwah:

”Det är föraktfullt att titta på könet. ´Â’ishah sade: ”Jag har aldrig sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kön.” (al-Kawâkib (1/29))

Han gick dock miste om dess berättarkedjas svaghet.

3Rapporterad av Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och an-Nasâ’î i ”al-´Ishrah” (1/76), ar-Rawayânî i ”al-Musnad” (1/169), Ahmad (5/3-4) och al-Bayhaqî (1/199). Abû Dâwûd står för formuleringen. Berättarkedjan är god och har autentiserats av al-Hâkim som fick medhåll av adh-Dhahabî. Ibn Daqîq-il-´Îd stärkte den i ”al-Ilmâm” (2/126). an-Nasâ’î rubricerade hadîthen som:

”Kvinnans beskådning av makens blygd.”

al-Bukhârî nämnde den i sin ”as-Sahîh” med en reducerad berättarkedja under avsnittet:

”Nakenbad för den ensamme ändock täckelse är bättre.”

Därefter rapporterade han Abû Hurayrahs hadîth om att både Mûsâ och Ayyûb (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) badade nakna när de var ensamma. Han anvisade att hadîthen:

”Människor bör skämmas än mer för Allâh.”

poängterar bara vad som är bäst och fullkomligast, inte att det är obligatoriskt. al-Munâwî sade:

”Shâfi´iyyah har förstått att hadîthen understryker en rekommendation. Ibn Djarîr delar också den åsikten i ”al-Âthâr” då han säger: ”Ty ingen skapelse, vare sig naken eller påklädd, är dold för Allâh (ta´âlâ).”