10. Lögnarna efter Muhammad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 21-22

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

35 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift.

FÖRKLARING

Av välvilja och varning berättade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för sitt samfund att han kommer att efterträdas av många lögnare. Han sade bland annat:

Alla kommer att hävda att de är profeter, men jag är den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig.”1

En av dessa lögnare var Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî. Denne man utropade sig själv till profet. Han har sina anhängare i Indien, Tyskland, England och Amerika. Där har de sina moskéer vari de vilseleder muslimer. Ett tag fanns ett fåtal av dem även i Syrien, men Allâh likviderade dem därifrån. Utöver deras tro på kvarstående profetskap efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), har de även andra dogmer.

Deras företrädare är Sûfiyyahs Ibn ´Arabî. De har skrivit ned hans uttalanden som främjar deras dogm. Trots att klerker fastställer att Qâdiyâniyyah är otrogna, klarar de inte av att avvisa dem eftersom Qâdiyyâniyyah argumenterar med Ibn ´Arabîs ord. Det är inte tid och plats för att nämna deras dogmer ingående, men de är definitivt inkluderade till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Mot slutet av tiden uppstår lurendrejare och lögnare. De kommer att berätta återbetättelser för er som varken ni eller era fäder har hört. Akta er för dem så att de varken kan vilseleda er eller pröva er.”2

1Muslim med flera. Se “as-Sahîhah” (1683).

2at-Tahâwî i “Mushkil-ul-Âthâr” (4/104) och Muslim (1/9).