10. Kallets två villkor

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 14-15

Den som brister i uppriktighet är avgudadyrkare, och den som brister i rättelse är innovatör. Om det är fastställt att kallet är en dyrkan av Allâh, måste kallaren måna om dessa två villkor när han kallar så att hans kall blir rättfärdigt och accepterat. Ibn Qâsim (rahimahullâh) sade:

”Ett kall till Allâh (ta´âlâ) måste uppfylla två villkor:

1 – Det ska bara vara för Allâhs (ta´âlâ) sak.

2 – Det ska vara överensstämmande med Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Brister det i det första villkoret, är han avgudadyrkare, och brister det i det andra villkoret, är han innovatör.”1

Till följd därav månade Salaf (rahimahumullâh) om att korrigera sina avsikter och handlingar. ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi följer och stiftar ingenting, vi rättar oss och innoverar ingenting. Vi går inte vilse så länge vi håller oss till saken.”2

Både ´Alî och Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Tal gagnar inte utan handlingar, handlingar gagnar inte utan tal, tal och handlingar gagnar inte utan avsikt, avsikt gagnar inte utan rättelse efter Sunnah.”3

Muhammad bin Sîrîn sade:

”De ansåg att de var på den raka vägen så länge de vidhöll rapporteringarna.”

Mutarrif bin ´Abdillâh bin ash-Shukhayr sade:

”Hjärtat rättfärdigas av rättfärdiga handlingar, handlingar rättfärdigas av en sund avsikt.”4

Ibn ´Adjlân sade:

”En handling är inte korrekt förrän den uppfyller tre villkor: gudsfruktan, korrekt avsikt och överensstämmelse.”5

Detta var bara en indikation i sakfrågan. För övrigt finns det många liknande uttalanden från Salaf.

1Hâshiyatu Kitâb-it-Tawhîd, sid. 55

2Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (1/86).

3ash-Sharî´ah, sid. 131, av al-Âdjurrî.

4Hilyat-ul-Awliyâ’ (2/199) av Abû Nu´aym.

5al-Ikhlâs wan-Niyyah av Ibn Abîd-Dunyâ via Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam (1/71) av Ibn Radjab.