10. Hadith ”Vad tror du om två stycken med vilka Allâh är den tredje?”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 61-64

Den femte hadithen

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”1

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”2

43 – Abûl-´Abbâs Ahmad bin ´Abdil-Hamîd al-Maqdisî underrättade oss: Abû Nasr Mûsâ bin ´Abdil-Qâdir al-Djîlî underrättade oss 618: ´Abdul-Awwal bin ´Îsâ as-Sidjzî underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Muhammad ad-Dâwûdî berättade för oss: ´Abdullâh bin Hammûyah as-Sarkhasî underrättade oss: Ibrâhîm bin Khuzaym ash-Shâshî berättade för oss 316: ´Abd bin Humayd berättade för oss: Habbân bin Bilâl berättade för oss: Hammâm berättade för oss: Thâbit berättade för oss: Anas berättade för oss att Abû Bakr as-Siddîq sade till honom:

När vi var i grottan tittade jag upp och såg avgudadyrkarnas fötter. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Om någon av dem skulle tittat ned på sina fötter hade han sett oss.” Han sade: ”Abû Bakr! Vad tror du om två stycken med vilka Allâh är den tredje?”3

Rapporterad av Muslim via ´Abd bin Humayd.

44 – Uttolkare, däribland adh-Dhahhâk, sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”

”Han är ovanför tronen och Hans kunskap är med dem.”

45 – Mâlik sade:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

46 – Sufyân sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”

”Det vill säga Hans kunskap.”4

47 – Muqâtil bin Hayyân sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

”När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde.”

”Han (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och Hans kunskap är med dem.”5

Han (rahimahullâh) sade om Allâhs närhet:

”Det vill säga Hans kunskap medan Han är ovanför Sin tron.”6

48 – När Nu´aym bin Hammâd, al-Bukhârîs lärare, blev frågad om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

”Han är med er, var ni än befinner er.”,

sade han:

”Det betyder att ingenting är dolt för Honom.”

157:4

258:7

3Muslim (2381).

4Kitâb-us-Sunnah, sid. 187-189

5Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah (3/387-402).

6al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 542, av al-Bayhaqî.