10. Hadîth ”Så utmärkt dadeln är…”

1072 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Så utmärkt dadeln är som den troendes frukost innan fastan!”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”.

1Autentisk.