10. Hadîth ”Efter sexton dagar i Ramadhân…”

1062 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter sexton dagar i Ramadhân gick vi ut i strid med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa av oss fastade till skillnad från andra. Den fastande kritiserade inte den icke-fastande och den icke-fastande kritiserade inte den fastande.”1

I en annan rapportering står det:

”De ansåg att den som klarade av att fasta gjorde väl och att den som försvagades och lät bli att fasta gjorde väl.”

Rapporterad av Muslim och andra.

De lärda har delade åsikter om fasta på resa; är det bättre att fasta eller inte? Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) ansåg det vara bättre att fasta. Samma åsikt rapporteras från ´Uthmân bin Abîl-´Âsî. Den åsikten delar Ibrâhîm an-Nakha´î, Sa´îd bin Djubayr, ath-Thawrî, Abû Thawr och Hanafiyyah.

Mâlik, al-Fudhayl bin ´Iyâdh och ash-Shâfi´î föredrog fasta för den som klarade av.

´Abdullâh bin ´Umar, ´Abdullâh bin ´Abbâs, Sa´îd bin al-Musayyab, ash-Sha´bî, al-Awzâ´î, Ahmad bin Hanbal och Ishâq bin Râhûyah föredrog utelämnad fasta.

Det rapporteras att ´Umar bin ´Abdil-´Azîz, Qatâdah och Mudjâhid föredrog det som är enklast för individen. Den åsikten valde Hâfidh Abû Bakr bin al-Mundhir. Det är en bra åsikt och Allâh vet bättre2.

1Autentisk.

2Han (rahimahullâh) har rätt. Det bästa är det enklaste. Folk varierar sett till energi och omständigheter. Var och en får göra det han finner lättast. Därför är det autentiskt rapporterat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till personen som frågade honom om fasta på resa:

”Fasta om du vill och låt bli om du vill.” (Muslim (3/145))

I en annan autentisk rapportering står det:

”Gör det du tycker är enklast.”

Den tas upp i ”as-Sahîhah” (2884).