10. Hadîth ”Det finns inte en slav som fastar…”

987 – Abû Sa´îd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte en slav som fastar en dag på Allâhs (ta´âlâ) väg, utan att Allâh avlägsnar hans ansikte sjuttio höstar från Elden till följd av den dagen.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, at-Tirmidhî och an-Nasâ’î.

1Autentisk.