10. Hadîth ”Den vägledning och kunskap som Allâh har skickat mig med…”

76 – Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den vägledning och kunskap som Allâh har skickat mig med kan jämföras med ett regn som faller över en mark. En del är bördig; den godtar vattnet och frambringar foder och mycken grönska. En annan är torr; den behåller vattnet så att Allâh gagnar människorna med den. De dricker från den, vattnar och planterar. En tredje är kal; den vare sig behåller vattnet eller frambringar foder. Sådan är personen som förstår Allâhs (ta´âlâ) religion och som Allâh gagnar med det som Han har sänt mig; han lär sig och lär ut. Sådan är också den likgiltige personen som inte godtar Allâhs vägledning som jag skickades med1.”2

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1Imâm al-Qurtubî och andra uttolkare sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) jämförde religionen som han kom med med ett allomfattande regn som faller när människorna behöver det. Så var människorna även innan han blev sänd. Så som regn upplivar den döda jorden upplivar även religiösa vetenskaper det döda hjärtat. Därefter jämförde han åhörarna med olika marker som regnet faller på. Vissa handlar och lär ut. De är som den bördiga jorden. Den suger upp vattnet och gagnar sig själv och grönskas så att den gagnar andra. Somliga lägger all tid på att samla på sig kunskap utan att efterleva dess rekommendationer eller gagna det som den samlas för. Dock förser de andra med den. De är som en saltmark eller en torr mark som vare sig suger upp vattnet eller förstör det för andra. Dessa två berömvärda målgrupper nämns tillsammans då de gagnar. Den tredje och klandervärda gruppen nämns för sig eftersom den är gagnlös – och Allâh vet bättre.”

2Autentisk.