10. Gottgörelse till föräldrar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/20)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

10 – Qabîsah berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Barnet kan aldrig gottgöra sin fader förutom om han hittar honom förslavad, köper honom och befriar honom.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar hur väldig förälderns rätt är oavsett vad barnet skulle göra för denne; barnet kan ändå aldrig gottgöra sin förälder, varken fadern eller modern. Det enda undantaget skulle eventuellt vara att barnet hittar sin fader förslavad, köper fadern och sedan friger fadern från slaveriet. Det är det bästa barnet kan göra för sin fader. Samma sak gäller modern vars rätt är än större, vilket du har läst i tidigare texter – och Allâh vet bättre.

1Autentisk.