10. Ensam hemma

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Abî ´Âsim ash-Shaybânî (d. 287)

Kitâb-uz-Zuhd, s. 21-22

79 – Ibn Abî ´Umar underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från Mis´ar, från Muhârib, som sade:

Vi umgicks med al-Qâsim bin ´Abdir-Rahmân som överglänste oss med tre saker: mycken bön, lång tystnad och frikostighet.”

80 – Abû Bakr underrättade oss: Wakî´ underrättade oss, från Sufyân, från Thawr, från Sulaym bin ´Âmir, från Abûd-Dardâ’, som sade:

Hemmet är mannens bästa kloster. Där aktar han sin tunga och sin blick.”

81 – Ibn Abî ´Umar underrättade oss: Sufyân underrättade oss, från Ibn Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim: Jag hörde Talhah bin ´Ubaydillâh, en av Qurayshs toleranta, säga:

Den minsta skammen för en person är att han sitter hemma.”

82 – Abû Tâlib al-Djurdjânî underrättade oss: Muhammad bin Salamah underrättade oss, från Muhammad bin Ishâq, från Ibn Abî Nadjîh, från Umm Mubashshir bint al-Barâ’ bin Ma´rûr, som berättade att hon hörde Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga till sina följeslagare:

Ska jag inte underrätta er om de bästa människorna? Den man som avskärmar sig från människornas ondska.”1

83 – Muhammad bin Fudhayl underrättade oss: Husayn bin ´Alî al-Dju´fî underrättade oss:

Muhammad bin Nadhr al-Hârithî sade till Abûl-Ahwas: ”Påstår de inte att Han säger ‘Jag sällskapar den som erinrar sig Mig’?” Han sade: ”Jo.” Då sade han: ”Ingen bör sitta med folk.”

84 – Abûl-Walîd at-Tayâlisî underrättade oss: Shu´bah underrättade oss: Khubayb bin ´Abdir-Rahmân underrättade mig: Jag hörde Hafs bin ´Âsim säga att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Ta er andel av avskildhet.”

85 – Abû Bakr underrättade oss: Abû Usâmah underrättade oss, frå Mis´ar, från Wadî´ah al-Ansârî, som berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Avskildhet roar en från dåligt umgänge.”

86 – Hudbah underrättade oss: Hâzim al-Quta´î underrättade oss, från Mâlik bin Dînâr, som sade:

Undvik varje sällskap som inte gagnar dig med godhet.”

87 – Ibn Numayr underrättade oss: Abû Salamah underrättade oss, från al-A´mash, som berättade att ´Umar sade:

Ro finns i att undvika dåligt umgänge.”

88 – Ibrâhîm bin Hadjdjâdj as-Sâmî underrättade oss: Salâm bin Abî Mutî´ underrättade oss: Jag hörde Qatâdah säga: ´Umar bin al-Khattâb sade:

Den som sällskapar en dålig människa förskonas inte.”

1Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2737).