10. Dygden i att följa Sunnah

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Det finns ingen analogi i Sunnah. Den skall inte jämföras med något annat. Den begrips inte med intellektet och lustar. Det handlar bara om att följa och avstå lustarna.”

FÖRKLARING

Det betyder att analogi skall inte tillämpas på dogmen och dogmatiska texter. Analogi tillämpas endast på förgreningsrelaterade domar. När Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde tvagning efter förtäring av allt kokt, sade en av följeslagarna till honom: ”Varför befallde du inte dem att två sig för hett vatten?” Då sade Abû Hurayrah:

”Min brorson! När jag berättar för dig en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så skall du inte jämföra den med något.”1

Att det inte finns någon analogi i Sunnah syftar som sagt på de dogmatiska frågorna.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde Haml bin an-Nâbighah för att ha sagt:

”Allâhs sändebud! Hur skall jag betala en bot för någon som har varken druckit eller ätit, pratat eller skrikit? Skall en bot betalas för någon sådan?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Rim likt siarnas rim?”

I en annan rapportering står det:

”Han här är inget annat än en broder till siarna på grund av rimmet som han rimmade.”2

Baserat på det är det inte tillåtet att jämföra Sunnah med något annat för att undkomma det och låta bli att praktisera det. Om slaven hör en autentisk hadîth så skall han tro på den och inte tillämpa analogi på den eller motsäga den med andras åsikter för att slippa praktisera den. Det är obligatoriskt att tro på den ehuru den skulle motsäga ens förnuft. Exempel på en sådan hadîth är den som rapporteras av al-Bukhârî via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Dödsängeln kom till Mûsâ bin ´Imrân (´alayhis-salâm) och sade till honom: ”Besvara din Herre!” Mûsâ (´alayhis-salâm) slog till Dödsängelns öga så att han tappade det. Dödsängeln återvände till Allâh (ta´âlâ) och sade: ”Du skickade mig till en av Dina slavar som inte vill dö. Han slog ut mitt öga.” Allâh återgav honom hans öga och sade: ”Gå tillbaka till Min slav och fråga honom: ”Vill du leva? Om du vill leva skall du lägga handen på en tjurrygg. För varje hårstrå som din hand hamnar på får du leva motsvarande antal år.” Han sade: ”Vad händer sen?” Han svarade: ”Därefter kommer döden.” Han sade: ”Då väljer jag nu. Herre! Låt mig komma ett stenkast från det Heliga landet!” Vid Allâh! Om jag hade varit där hade jag visat er hans grav bredvid vägen vid den röda sanddynan.”3

Det kan hända att vissa människor uppfattar hadîthen som osannolik på grund av att deras hjärnor inte betror den. Till följd därav beljuger de den samtidigt som den är autentisk och rapporterad av al-Bukhârî i ”as-Sahîh”. Det är inte tillåtet för en muslim att beljuga den.

1at-Tirmidhî (79) och Ibn Mâdjah (22). God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah”.

2al-Bukhârî (5758) och Muslim (1681).

3al-Bukhârî (1339) och Muslim (2372).