10. Den rättfärdiga hustrun skall respektera sin make

Till den rättfärdiga hustruns egenskaper hör att hon respekterar sin make och känner till hans position och rättighet. Det finns flera hadîther om det. En av dem rapporterar at-Tabarânî i sin ”al-Mu´djam al-Kabîr” via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller ingen göra Sudjûd till någon annan. Om jag hade befallt någon göra Sudjûd till någon annan skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make.”1

at-Tabarânî rapporterade i ”al-Mu´djam al-Kabîr” via Zayd bin Arqam som berättade att Mu´âdh sade:

”Allâhs sändebud! Bokens folk gör Sudjûd till sina biskopar och patriarker; skall vi inte göra Sudjûd till dig?” Han svarade: ”Om jag hade befallt någon göra Sudjûd till någon annan skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make. Kvinnan har inte uppfyllt sin makes rättighet förrän han vill ha samlag med henne när hon sitter på en liten sadel och hon besvarar honom.”

Makens rättighet fördubblas om han är rättfärdig, from, religiös och slår vakt om att dyrka och lyda Allâh. at-Tirmidhî och Ibn Mâdjah rapporterade via Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en kvinna som besvärar sin make i detta liv utan att hans hustru från al-Hûr al-´Ayn säger: ”Besvära inte honom, må Allâh döda dig! Han är bara en gäst hos dig. Snart lämnar han dig för att sluta sig till oss.”2

De lärda säger att hadîthen består av ett hårt hot mot kvinnorna som besvärar sina makar.

111/356. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (3490).

2at-Tirmidhî (1174) och Ibn Mâdjah (2014). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (173).