10. Bara vilsna kättare dementerar Allâhs höghet

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Hadîthen om besvärjelsen säger:

Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”1

Hadîthen om bockarna säger:

Ovanför den sjunde finns ett hav som är lika djupt som avståndet mellan två himlar. Ovanför det finns åtta bockar. Avståndet mellan deras klöver och knän är som avståndet mellan två himlar. På deras ryggar ligger tronen vars höjd är som avståndet mellan två himlar. Därefter är Allâh (tabârak wa ta´âlâ) ovanför den.”2

Inte nog med att hadîthen rapporteras av bland andra Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah och at-Tirmidhî, den är även rapporterad via två håll. Att det ena hållet är nedsatt fordrar inte detsamma om det andra. Imamernas imam Ibn Khuzaymah rapporterade den i sin ”at-Tawhîd” vari han satte villkoret att enkom argumentera med hadîther återberättade av hederliga återberättare med sammanbunden berättarkedja fram till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan:

Var är Allâh?” Hon svarade: ”Allâh är ovanför himlen.” Han frågade: ”Vem är jag då?” Hon svarade: ”Du är Allâhs sändebud.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Frige henne. Hon är förvisso troende.”3

Den autentiska hadîthen säger också:

Efter att Allâh (´azza wa djall) hade förutbestämt skapelsen, skrev Han i en bok som är med Honom ovanför Hans tron: ”Min barmhärtighet har hunnit före Min vrede.”4

Hadîthen om gripandet av själen säger:

I samband med att en person dör kommer änglarna till honom och säger om han var en from man: ”Gå ut, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den går ut. Därefter tas den upp till himlen. Det kommer att bes om tillstånd till inträde för den varpå det sägs: ”Vem där?” Då sägs det vem det är varefter de säger: ”Välkommen, du fina själ som var i en fin kropp. Gå ut berömvärd och gläd dig över nåd, väldoftande örter och en Herre som inte är arg.” Det kommer att sägas till den till dess att den kommer fram till himlen vilken Allâh (´azza wa djall) är ovanför.”5

Dess berättarkedja är enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

´Abdullâh bin Rawâhah (radhiya Allâhu ´anh) sade i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro:

Jag vittnar att Allâhs löfte är sant

och att Elden är de otrognas destination

och att tronen är ovanför vattnet

och att ovanför tronen är världarnas Herre

den bärs av ädla änglar

och Gudens änglar stormar fram

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände hans ord6.

Också Umayyah bin Abîs-Salts prosa godkändes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade:

Lova Allâh, Han förtjänar att lovas

Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till möte

med den högsta byggnaden som föregick skapelsen

Han skapade en tron ovanför himlen

Ögat klarar inte av att se den

men under den finns änglar som tittar uppåt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Hans prosa tror medan hans hjärta hädar.”7

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh är blyg och givmild. När en man lyfter upp sina händer mot Honom skäms Han för att han skall ta ned dem tomma.”8

Han sade också:

Hans hår är rufsigt och hans fötter är dammiga. Han tar upp sina händer mot himlen och säger: ”Herre! Herre!”9

Bara Allâh vet hur många liknade bevis det finns. De är mångfaldigt återberättade, både sett till formuleringarna och betydelserna. De inger övertygelse och en av de största självklarheterna om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade för sitt samfund att Allâh (ta´âlâ) är ovanför tronen och himlen. Den naturligheten har Allâh infört i alla människor, araber som icke-araber, muslimer som otrogna. Bara han djävlarna avlett från hans naturlighet tycker annorlunda.

KOMMENTAR

Mångfaldiga och överflödiga bevis i Sunnah och följeslagarnas uttalanden stödjer Qur’ânen gällande Allâhs höghet. Egentligen räcker bara Qur’ânen och Sunnah. Som grädden på moset nämns även Salafs samstämmighet. Detta dogmatiska fundament understryks nämligen av Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Alla är enade om Allâhs höghet och att Han är ovanför alla Sina skapelser och tronen medan Hans kunskap är överallt. Det till trots dementeras denna väldiga fråga av de vilsna kättarna Djahmiyyah och Mu´tazilah. Det är den största omöjligheten och villfarelsen.

1Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).

2Ahmad (1/206), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (193), Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 100-102, Ibn Abî ´Âsim (577) och ad-Dârimî i ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah”, sid. 19. God och autentisk enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Idjtimâ´-ul-Djuyûsh al-Islâmiyyah”, sid, 87, och svag enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (577).

3Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447) och Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105).

4al-Bukhârî (3194), Muslim (2751), Ahmad (2/466) m fl.

5Ibn Mâdjah (4262) och Ahmad (2/364). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (3456). adh-Dhahabî sade:

”Rapporterad av Ahmad i ”al-Musnad” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak” som sade: ”Den har samma villkor som al-Bukhârîs och Muslims villkor.” (al-´Uluww, sid. 22)

6al-Istî´âb med Ibn Hadjars ”al-Isâbah” (2/296).

7adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är avbruten.” (al-´Uluww, sid. 50)

8Abû Dâwûd (1488), at-Tirmidhî (3556) som sade att den är god och främmande, Ibn Mâdjah (3865) och al-Hâkim (1/675).

9Muslim (1015).