10. Alla från Ahl-us-Sunnah tror på detta

34 – Shaykh-ul-Islâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad bin Yûsuf al-Qurashî al-Hakârî nämnde: Abûl-Qâsim ´Abdullâh bin al-Hasan bin Muhammad bin al-Khallâl underrättade oss: Muhammad bin al-´Abbâs al-Mukhlis berättade för oss: Abû Bakr bin Abî Dâwûd underrättade oss: ar-Rabî´ bin Sulaymân berättade för oss:

Jag frågade ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) om några av Allâhs (ta´âlâ) egenskaper varvid han svarade: ”Det är förbjudet för förnuftet att jämföra Allâh (ta´âlâ), för tanken att begränsa Honom, för förmodandet att fastställa, för själarna att tänka, för jagen att fördjupa sig, för idéerna att omfatta och för hjärnorna att förstå något annat än det som Han har beskrivit Sig själv med i Sin skrift eller via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

35 – Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

Jag hörde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) säga när han blev frågad om Allâhs egenskaper och vad han tror på: ”Allâh (ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur’ânen har sänt ned dem och de har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare. Den som avviker från dem efter att ha fått reda på dem är otrogen. Innan dess ursäktas han för sin okunnighet eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller tankar. Vi gör inte Takfîr på någon som är okunnig om dem förrän han får reda på dem.”

36 – Ibn Wadhdhâh sade:

Varenda en som jag har träffat från Ahl-us-Sunnah bekräftar hadîthen om nedstigningen. Ibn Ma´în sade:

Bekräfta den utan att beskriva den.”

Han sade också:

Godtag den utan att begränsa den.”

37 – Det rapporteras att al-Hasan al-Basrî sade:

Mutarrif har uttalat sig makalöst i sakfrågan. De sade: ”Vad har han sagt, Abû Sa´îd?” Han sade: ”Lov och pris tillkommer Allâh som betros bland annat av okunnighet om det som Han inte har beskrivit Sig med.”

38 – Sahnûn sade:

Till kunskap om Allâh hör förtegenhet om det som Han inte har beskrivit Sig med.”