1. Umm Salamah om Allâhs nedstigning på ´Arafah-dagen

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 174

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

95 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin Ishâq underrättade oss: Shudjâ´ bin al-Walîd underrättade oss: Jag hörde Sulaymân bin Mihrân, från Abû Sâlih som berättade att Umm Salamah sade:

”Vilken förträfflig dag det är då Allâh (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen!” Det sades: ”Vilken dag då?” Hon sade: ”´Arafah-dagen.”1

1Berättarkedjan är god.