1. Två villkor för accepterad handling

Jag tyckte att jag borde förse boken med ett appendix vari jag nämner några innovationer som sker under vallfärden och besöken i Madînah och Jerusalem1. De flesta känner inte till dem varefter de hamnar i dem. Därför vill jag utöka min välvilja mot dem genom att klarlägga dessa innovationer och varna för dem. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) godtar enbart en handling som uppfyller två krav:

1 – Den skall vara uppriktigt tillägnad Allâh (´azza wa djall).

2 – Den skall vara korrekt. En handling är dock bara korrekt om den är överensstämmande med Sunnah.

Det är allom bekant för de lärda att all påstådd dyrkan som vare sig har sagts eller utförts av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i dyrkande syfte motstrider Sunnah. Sunnah består av två typer:

1 – Sunnah i form av handling.

2 – Sunnah i form av avsaknad handling.

Det är Sunnah att utelämna en dyrkan som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utelämnade, som till exempel böneutrop till ´Îd- och begravningsbönerna. Trots att böneutrop består av erinran och högaktning av Allâh (´azza wa djall), är det otillåtet att dyrka Honom sådär. Det hela beror på att det är Sunnah att inte utföra dem eftersom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte gjorde det. Detta förstod hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Sålunda varnade de ofta för innovationer på ett allomfattande sätt. Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”All dyrkan som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare inte gjorde skall inte heller ni göra.”

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Följ och innovera inte. Det ni har är tillräckligt. Följ den urgamla frågan.”

Lycklig är han som Allâh vägleder till uppriktig dyrkan enligt Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och inte förorenar den med innovationer. Låt honom glädjas över att Allâh (´azza wa djall) skall godta hans goda handlingar och införa honom i paradiset – vi ber Allâh att Han låter oss höra till dem som lyssnar till ord och följer det bästa.

1Må Allâh återge det och alla andra muslimska länder till muslimerna samt skänka dem kunskap om deras religions domar.