1. Synder som dementerar tron

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 67-70

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Vad beträffar synder och illgärningar, har fördömningarna rapporterats på fyra sätt:

1 – Synder som dementerar tron. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man horar inte under tiden som han är troende, och han stjäl inte under tiden som han är troende.”1

”Han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter är inte troende.”

Tron förhindrar mord. En troende mördar inte.”2

Ingen som betror Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hatar Hjälparna.”3

Vid Honom i Vars hand min själ ligger! Ni tror inte förrän ni älskar varandra.”4

Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Akta er för lögn; den är säkerligen distanserad från tron.”5

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Den som saknar tillförlit saknar också tro.”6

Sa´d sade:

Den troende besitter alla drag frånsett svek och lögn.”7

Ibn ´Umar sade:

Ingen uppnår sann tro förrän han avstår från dispyt, ehuru han har rätt, och lögnaktiga skämt.”8

1al-Bukhârî, Muslim och Ibn Abî Shaybah i ”al-Îmân” (38) och (72).

2Abû Dâwûd och al-Hâkim via Abû Hurayrah, Abû Dâwûd via Mu´âwiyah och Ahmad via az-Zubayr.

3Muslim.

4Muslim.

5Ahmad (1/5). Berättarkedjan är autentisk.

6Denna sägning är autentisk från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Anas. Se Ibn Abî Shaybahs ”al-Îmân” (7).

7Berättarkedjan är autentisk från följeslagaren. Den har också rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med en svag berättarkedja. Se Ibn Abî Shaybahs ”al-Îmân” (72).

8Jag har inte sett detta från Ibn ´Umar. Abû Ya´lâ rapporterade den från hans fader ´Umar via en berättarkedja som kan diskuteras. Se ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (4/28). Ahmad rapporterade den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Abû Hurayrah.