1. Salafs syn på Murdji’ah

Imâm Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm (d. 224)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 62-67

Granskning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Muhammad bin Kathîr berättade för oss, från al-Awzâ´î, från Yahyâ bin Abî ´Amr as-Saybânî som berättade att Hudhayfah sade:

”Jag känner till två religionsanhängare där båda är i Elden. En grupp säger att tron består av tal ehuru personen horar och stjäl. En annan grupp säger: ”Fem böner? De är bara två stycken.” Han nämnde Maghrib, eller ´Ishâ’, och Fadjr.

Också Dhamrah bin Rabî´ah återberättade Yahyâ bin Abî ´Amr as-Saybânî, från Humayd al-Maqrâ’î, från Hudhayfah.

Betrakta Hudhayfahs ord. Han förknippade Irdjâ’ med bönen. Även Ibn ´Umar beskrev dem på det sättet.

21 – ´Alî bin Thâbit al-Djazarî berättade för oss, från Ibn Abî Laylâ, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

”Två grupper har ingen andel i islam: Murdji’ah och Qadariyyah.”1

22 – ´Abdur-Rahmân berättade för oss, från Sufyân, från Salamah bin Kuhayl som sade:

”adh-Dhahhâk, Maysarah och Abûl-Bakhtarî enades om att vittnesbördet, Irdjâ’ och avsägelsen är innovationer.”2

23 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss, från al-Awzâ´î, från az-Zuhrî som sade:

”I islam innoveras inte en innovation som hålls så kär av dess anhängare som denna Irdjâ’.”

24 – Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss, från Mahdî bin Maymûn, från al-Walîd bin Muslim som sade:

”Så-och-så (Ismâ´îl namngav honom, men jag låter bli att göra det) kom in till Djundub bin ´Abdillâh al-Badjalî och frågade honom om en vers i Qur’ânen. Han svarade i stil med:

”Det kommer att vara synd om dig om du är muslim och inte går iväg.”

Eller också sade han:

”Sitt inte med mig.”

25 – Ismâ´îl bin Ibrâhîm berättade för oss, från Ayyûb: Sa´îd bin Djubayr sade till mig spontant:

”Sitt inte med så-och-så. Han har denna åsikt.”

Det finns mycket att säga när det kommer till bojkott av sekter, men denna bok är just avsedd för dessa här. Liknande sade Sufyân, al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och därefter storslagna lärde och Ahl-us-Sunnah som var lyktor på jordens yta och kunskapens ledare på sin tid. De levde i Irak, Hidjâz, Levanten och på andra platser. De kritiserade alla Ahl-ul-Bid´a och ansåg att tron består av tal och handling.

1Berättarkedjan är svag på grund av Ibn Abî Laylâ som hette Muhammad bin ´Abdir-Rahmân. Hans minne var svagt. Sägningen har också rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), inte heller är den autentisk. Jag har kortfattat mig kring den i mina kommentarer till ”al-Mishkâh” (105).

Murdji’ah (المرجئة) är en sekt i islam. Den anser att tron inte skadas av synder liksom otron inte gagnas av lydnad. Den kallas för det eftersom den tror att Allâh exkluderar (أرجأ) dem från bestraffning för synder, står det i ”an-Nihâyah”.

Qadariyyah dementerar ödet. Förr i världen representerades de av Mu´tazilah. Idag gör deras jämlikar det istället.

2Berättarkedjan till den omnämnda trojkan är autentisk. De tillhörde de bästa efterföljarna. Abûl-Bakhtarî hette Sa´îd bin Fayrûz. Han dog 83. Maysarah var Ibn Ya´qûb bin Djamîlah al-Kûfî. Han var ´Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) fanbärare. adh-Dhahhâk var Ibn Sharâhîl al-Hamadânî.

Avsägelsen åsyftar en av Khawâridjs innovationer. De revolterade mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och avsade sig honom. Därefter blev avsägelse deras dogm som kännetecknade dem. Till sist avsade de sig alla som skilde sig från dem om en enda fråga. Se Abûl-Hasan al-Ash´arîs ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn” (1/156-196).

Vittnesbördet åsyftar tillsynes en av Murdji’ahs innovationer, ty de vittnar att alla troende ska till paradiset. De säger att tron inte skadas av handling liksom avguderi inte gagnas av handling. Det kan också vara en av Mu´tazilahs innovationer. De har fyra olika åsikter om vittnesbördet varav en är att vittnena är de hederliga, oavsett om de har stupat på slagfältet eller inte. Se återstoden av deras åsikter i Abûl-Hasan al-Ash´arîs ”Maqâlât-ul-Islâmiyyîn” (1/296-297).