1. Så viktigt är barnets namn

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.

Vidare:

Namnet bevisar vem och vad den namngivne är och hur en relation skall vara med personen. Det är barnets smycke och kännetecken som det tilltalas med i de båda liven. Det indikerar barnets religion och kännetecknar att han hör till dess anhängare. Titta bara på dem som konverterar till Allâhs religion islam och hur de ändrar sina riktiga namn till islamiska namn, ty namnet är ett kännetecken.

Namnet är även en symbol som avslöjar faderns läggning och en precis måttstock som klargör hans religiositet. Ett namn har sina betydelser och belägg i folks ögon. De ser på namnet som på ett klädesplagg; det är fult om det är för långt och det är fult om det är för kort.

Därför är det inristat i Sharî´ah och dess klara arabiska språk att namngivningen är faderns rättighet så att inte den nyfödde får ett namn som vanställer honom.