1. Så ska Ramadhâns nytändning iakttas

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 15-16

Fråga: Är det obligatoriskt att nytändningen av månaden Ramadhân enbart beskådas med ögat? Är det tillåtet att beskåda den med hjälp av teleskop? Som ni vet är det möjligt att räkna ut en nytändning, men den astronomiska uträkningen måste i så fall vara högst sju timmar gammal. Ljuger den som sägs ha sett den tidigare än så?

Svar: Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde det klart och tydligt då han sade:

”Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni uppskatta Shâ´ban trettio dagar.”1

Han befallde oss att fasta och sluta fasta utifrån beskådningen av nymånen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni uppskatta den.”2

I princip sker denna beskådning med blotta ögat. Det är emellertid harmlöst att ta hjälp av instrument för att beskåda den. Astronomiska uträkningar inom islamiska föreskrifter är däremot förkastade enligt muslimsk samstämmighet. Uträkningar saknar såväl anseende som värde, vilket muslimerna är enade kring. Man utgår inte från astronomiska uträkningar i förhållande till Ramadhâns början och slut. Inte heller Dhûl-Hidjdjahs början. Ty sådant motstrider föreskriften. Vi har vägletts till en enkel metod, nämligen beskådning med blotta ögat. Fasta när ni ser den och sluta fasta när ni ser den. Astronomiska uträkningar är motsägelsefulla, olikartade, oregelbundna och dessutom svårtydiga för många människor, till skillnad från beskådningen som är klar och tydlig. Således tillämpar vårt land fortfarande denna Sunnah. Lov och pris tillkommer Allâh som har underlättat för oss att efterleva Hans föreskrift och följa Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1al-Bukhârî (1900) och Muslim (1080).

2 al-Bukhârî (1900) och Muslim (1080).