1. Pärlor om Ibn-ul-Mundhir

1 – Ibn-ul-Mundhir (d. 318). Kull 11

adh-Dhahabî skrev hans biografi i ”Tadhkirat-ul-Huffâdh” och sade:

”Den unike Hâfidh, ´Allâmah och Faqîh Abû Bakr Muhammad bin Ibrâhîm bin al-Mundhir an-Naysâbûrî. Han var Shaykhen i Haram och författare till verk som saknar motstycke däribland:

1 – al-Mabsût fîl-Fiqh

2 – al-Ishrâf fî Ikhtilâf-il-´Ulamâ’

3 – al-Idjmâ´

Han hade den yttersta kunskapen om de lärdas meningsskiljaktigheter och bevisen. Han var Mudjtahid som inte följde någon blint.

Shaykh Abû Ishâq ash-Shîrâzî nämnde honom bland Shâfi´îyyahs lärda.

´Umar bin ´Abdil-Mun´im underrättade oss: al-Kindî underrättade oss 608: ´Alî bin Hibatillâh underrättade oss: Abû Ishâq berättade för oss:

”Abû Bakr Muhammad bin Ibrâhîm bin al-Mundhir an-Naysâbûrî. Han dog i Makkah 309 eller 310. Han skrev böcker om de lärdas meningsskiljaktigheter som saknar motstycke. Både den som håller med honom och opponerar sig honom är i behov av hans böcker. Jag vet inte vem han studerade Fiqh med.”

Det Abû Ishâq nämnde om hans dödsår stämmer inte. Ibn ´Ammâr träffade honom och hörde från honom 316. Ibn-ul-Qattân al-Fâsî skrev att han dog 318. Det första angivna året är alltså helt fel.