1. Ödet är en del av Allâhs herravälde

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom, ber Honom om hjälp och förlåtelse och vänder oss till Honom. Vi söker skydd hos Allâh mot våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Allâh (ta´âlâ) sände honom innan Domedagen för att förkunna glada budskap, varna, kalla till Honom på Hans order och verka som en ledfyr. Han förkunnade budskapet, fullbordade ansvaret, rådde samfundet och kämpade för Allâh som sig bör till dess att han dog. Må Allâh hylla och sända fred över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem fram till Domedagen.

Ädla bröder! I det här sammanträdet kommer vi att granska ett viktigt ämne som berör samtliga muslimer. Det handlar nämligen om Allâhs bestämmelse och öde. Frågan är egentligen klar och tydlig. Vi hade aldrig tagit upp den om det bland annat inte hade ställts så många frågor om den, om den inte hade varit oklar för så många människor, om inte så många hade gått in i den (på gott och ont), om inte drifterna hade varit så vanliga och många och om inte syndaren hade rättfärdigat sina synder med hjälp av bestämmelsen och ödet.

I alla tider har det funnits delade åsikter om bestämmelsen och ödet. Det har rapporterats hur följeslagarna disputerade om ödet varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd dem det och sade att det var den sortens dispyt som orsakade de forna samfundens undergång. Allâh har dock väglett Sina troende slavar Salaf som tog den måttliga vägen inom kunskap och dogm. Allâhs (ta´âlâ) bestämmelse och öde hör till Hans (subhânahu wa ta´âlâ) herravälde över skapelsen. De är nämligen en del av den Tawhîd som de lärda har delat upp i tre kategorier:

1 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah som handlar om att dyrka endast Allâh (ta´âlâ).

2 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah som handlar om att endast Allâh (ta´âlâ) skapar, härskar och upprätthåller.

3 – Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât som handlar om att Allâh är ensam om Sina namn och egenskaper.

Tron på ödet är en del av tron på Allâhs (´azza wa djall) herravälde, Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Därför sade Imâm Ahmad (rahimahullâh):

”Ödet är Allâhs förmåga.”

Ty ödet hör tvivelsutan till Hans allomfattande förmåga.

Ödet är även Allâhs (ta´âlâ) dolda hemlighet som endast Han (subhânahu wa ta´âlâ) känner till. Det är nedskrivet i den Bevarade tavlan som ingen annan har tillgång till. Vi vet ju inte vad Allâh har bestämt till vår fördel eller nackdel. Inte heller vet vi vad som är bestämt för skapelsen förrän det bestämda äger rum eller via en sann underrättning.