1. Nedstigningen via Salamahs, farfar till ´Abdul-Hamîd bin Yazîd, rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 153-154

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

74 – Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin Ahmad al-Misrî berättade för oss: Mâlik bin Yahyâ bin Mâlik as-Sûdisî underrättade oss: ´Alî bin ´Âsim underrättade oss: ´Uthmân al-Battî underrättade oss, från ´Abdul-Hamîd, från sin fader, från sin fader: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Allâh (´azza wa djall) stiger ned en tredjedel av natten till den nedersta himlen och sträcker ut Sin hand fram till gryningen: ”Finns det ingen som frågar Mig så att Jag må ge honom? Finns det ingen ångerfull som ångrar sig så att Jag må tillge honom? Finns det ingen som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?” När gryningen slår in stiger Han upp.”1

1Berättarkedjan är svag på grund av vissa återberättares okändhet.