1. Nedstigningen via Rifâ´ah al-Djuhanîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 145-146

68 – ´Abdullâh bin Muhammad bin Ziyâd al-Faqîh berättade för oss: Muhammad bin Yahyâ underrättade oss: Wahb bin Djarîr underrättade oss: Hishâm ad-Dastawâ’î underrättade oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från Hilâl bin Abî Maymûnah, från ´Atâ’ bin Yasâr som sade att Rifâ´ah al-Djuhanî berättade för honom:

”En gång var vi ute med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När vi hade kommit fram till Kadîd (eller Qadîd) började folk be Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om lov att få återvända hem. Han gav dem lov, lovade Allâh och talade väl. Därefter sade han: ”Hur kommer det sig att ni hatar trädsidan närmast Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än den andra sidan?” Då började de alla gråta. En man sade: ”Allâhs sändebud! Hädanefter är han som ber dig om lov syndare.” Återigen lovade han Allâh och talade väl. Därefter sade han: ”Det finns inte en slav som innerligt vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, handlar måttligt och dör, utan att han inträder i paradiset. Han har lovat mig att införa i paradiset sjuttiotusen från mitt samfund, utan räkenskap eller straff. Jag hoppas att ingen inträder i det förrän ni och era rättfärdiga hustrur och avkommor har kommit till rätta i paradisets boningar.” Han sade: ”När halva, eller två tredjedelar av, natten har gått stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Om Mina slavar frågar Jag ingen annan än Mig själv. Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”1

Också al-Awzâ´î rapporterade den från Yahyâ bin Abî Kathîr.

1Ahmad (4/16).