1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Mu´âdh bin Djabals rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 158

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

77 – Abû Bakr ´Abdullâh bin Sulaymân bin al-Ash´ath berättade för oss: Hisham bin Khâlid underrättade oss: Abû Khulayd ´Utbah bin Hammâd al-Qârî underrättade oss, från al-Awzâ´î, från Makhûl samt Ibn Thawbân, från hans fader, från Makhûl, från Mâlik bin Yukhâmir as-Saksakî, från Mu´âdh bin Djabal, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Natten till halva Sha´bân tittar Allâh (´azza wa djall) på Sin skapelse och förlåter alla Sina skapelser frånsett avgudadyrkaren och den hatiske.”1

1as-Sunnah (512) av Ibn Abî ´Âsim. Shaykh al-Albânî sade:

”Hadîthen är autentisk och dess återberättare är pålitliga. Berättarkedjan är dock avbruten mellan Makhûl och Mâlik bin Yukhâmir. Annars hade den varit god. Hadîthen är dock autentisk till följd av andra intygande rapporteringar. Hadîthen är som sagt granskad i ”as-Sahîhah” (1144).”