1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt Kathîr bin Murrah al-Hadhramîs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 165

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

Vad beträffar al-Hadjdjâdj bin Arta’ahs rapportering från Makhûl, berättade:

82 – Abû Bakr an-Naysâbûrî för oss: Jag hörde Muhammad bin ´Abdil-Malik al-Wâsitî säga och al-Qâsim bin Ismâ´îl underrättade oss: Abû ´Ubayd underrättade oss: al-Hasan bin Yahyâ al-Djurdjânî underrättade oss: Yazîd bin Hârûn underrättade oss: al-Hadjdjâdj underrättade oss, från Makhûl, från Kathîr bin Murrah al-Hadhramî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter alla som ber om förlåtelse frånsett avgudadyrkaren och den hatiske.”1

1al-Hadjdjâdj bin Arta’ah var bluffare. Här återberättar han Makhûl utan att konkretisera hur.