1. Nedstigningen natten till halva Sha´bân enligt ´Â’ishahs rapportering

Imâm ´Alî bin ´Umar ad-Dâraqutnî (d. 385)

Kitâb-un-Nuzûl, sid. 169-170

Kommentar: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

89 – Muhammad bin Yahyâ bin Hârûn al-Askâfî berättade för oss: ´Abdah bin ´Abdillâh as-Saffâr underrättade oss…:

Också al-Qâdhî al-Husayn bin Ismâ´îl underrättade oss: al-Fadhl bin Abî Tâlib underrättade oss…:

Också Ibn ´Ubayd al-Qâsim bin Ismâ´îl underrättade oss: al-Hasan bin Muhammad as-Sabâh och al-Hasan bin Yahyâ al-Djurdjânî underrättade oss…:

Också Abû Bakr an-Naysâbûrî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik underrättade oss: Yazîd bin Hârûn underrättade oss: al-Hadjdjâdj underrättade oss, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

”En natt märkte jag att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var borta. Jag gick ut till al-Baqî´ och såg honom med huvudet höjt mot himlen. Han sade till mig: ”Är du rädd att Allâh och Hans sändebud ska ge dig en orättvis behandling?” Jag sade: ”Vad, Allâhs sändebud? Jag fruktade att du hade gått till någon av dina hustrur.” Då sade han: ”Natten till halva Sha´bân stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förlåter fler än hårstråna på Kalbs får.”1

Deras formuleringar är likartade.

1al-Hadjdjâdj bin Arta’ah var bluffare. Här återberättar han utan att konkretisera hur.